Hlavná stránka / Aktuality / Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 91101 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Vypisuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Trenčianskom hrade, objekt „administratívna budova“ (tzv. „skleník“), kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Prenájom nebytového priestoru na prízemí „administratívnej budovy“ (tzv. „skleník“), súp. č. 81, parc. č. 1186/38, obec Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, v celkovej výmere 39,59 m2.

Nebytový priestor má celkovú rozlohu 59,59 m2. Zvyšnú časť uvedenej plochy má v súčasnosti v prenájme tretia strana, ktorá v ňom prevádzkuje suveníry. Ide o spojenú prevádzku dvoch subjektov. Priestor je oddelený stenou.

Nájomca má k dispozícii aj priestor kuchynky o výmere 8 m2 a vonkajší priestor pred objektom o rozmere 30 m2, ktorý je určený na využívanie ako letná terasa. Podlieha schváleniu KPÚ Trenčín. Toto schválenie je povinný si zabezpečiť nájomca vo vlastnej réžii.

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno: Mgr. Peter Pastier
Telefón: 0901918827
E-mail: marketing@muzeumtn.sk

alebo

Bc. Katarína Pevná
Telefón: 032/ 7434431, klap. 31
E-mail: katarina.pevna@muzeumtn.sk

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to v termíne do sedem pracovných dní po skončení elektronickej aukcie, najskôr od 21.4. do 30.9.2016.

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzkovanie hradnej kaviarne, občerstvenia s ponukou širšieho sortimentu balených a nebalených potravín a nápojov. Uprednostňujeme produkty s regionálnym alebo slovenským charakterom.

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

6. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014

Suma nájmu je dvojzložková – fixný nájom za mesiac a percento z obratu predaja za mesiac.
Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 600 €. Percento z obratu je 10% za mesiac.
Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne spotrebu elektrickej energie a vody. Predmetom elektronickej aukcie bude výška fixnej časti nájmu.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) špecifické požiadavky účastníka súťaže (reklamné stojany – nájomca nemôže v priestore kaviarne propagovať formou reklamných stojanov alebo banerov tretie subjekty, neviaže sa na produkty, ktoré v priestore kaviarne reálne predáva)

e) objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám.

f) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru

g) jednoduchý projekt riešenia priestoru kaviarne, občerstvenia

h) predložený návrh zoznamu tovaru ponúkaného v predajni (prenajímateľ požaduje na základe spätnej väzby od návštevníkov, aby sortiment ponúkaných produktov obsahoval minimálne desať balených tovarov na konzumovanie)

ch) v priestore hradnej kaviarne nie je dovolený predaj alkoholických nápojov (okrem piva a to maximálne do 10°) a cigariet.

i) predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie v danej oblasti

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka a označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru – hradná kaviareň – Trenčiansky hrad – Neotvárať“ v pracovných dňoch od 8.4.2016 do 14.4.2016 alebo zaslať poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať dňa 15.4.2016. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí elektronickej aukcie bude súťažiacim zaslane
e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že nebude viacej ako jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzavretá s jediným predkladateľom ponuky.

Predmet nájmu tejto elektronickej aukcie je možné obhliadnuť. Obhliadku je možné uskutočniť na základe telefonického dohovoru s Mgr. Petrom Pastierom.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke múzea, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru, kde minimálna fixná časť musí byť 600 €/ mesiac. Súčasťou nájmu bude aj percentuálna časť 10% z obratu.

Medzi ďalšie kritériá bude patriť kvalita predloženého projektu úpravy nebytového priestoru a sortiment ponúkaných produktov.  Toto kritérium sa vyhodnocuje ešte pred začatím aukčného kola, počas otvárania obálok.

 

Sumár základných termínov

Vyhlásenie súťaže                                                                                     8.4.2016

Termín dodania súťažných podkladov                                                          14.4.2016

Termín otvárania obálok                                                                            15.4.2016 o 8.00

Termín zadania podkladov do elektronickej aukcie                                        15.4.2016 o 13.00

Predpokladaný termín elektronickej aukcie                                                   21.4.2016 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31