Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 2/2020

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 2/2020

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 2/2020


Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46  v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466,  parc. č. 1186/1  v celkovej výmere 4 m2. Viď príloha č. 1.

 

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Marián Mojžiš

Tel. 0901 918 832

e-mail: marian.mojzis@muzeumtn.sk

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov. V roku 2020, bude predmet nájmu využívaný od účinnosti zmluvy do 31.10.2020. Následne bude predmet nájmu využívaný v rokoch 2021 až 2024 od 01.05. do 31.10, v roku 2025 od  01.05.2025 do 30.06.2025.

 

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je umiestnenie predajného stánku za účelom predaja včelích produktov a iných prírodných produktov a náučnej literatúry.

 

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívaniaschopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať reverzibilný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

 

6. Výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 100 € / 1 m2 mesačne. Energie sú zahrnuté v cene nájmu. Nájomné a energie budú platené iba počas doby využívania predmetu nájmu.

 

7. Návrh nájomnej zmluvy je prílohou č. 2 tejto obchodnej verejnej súťaže.

Návrh bude doplnený na základe informácií od víťaza súťaže.

 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

 

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru za 1 m2 / mesiac,

e) zakreslenie návrhu riešenia priestoru,

f) čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení (jediná modifikácia zmluvy bude možná ohľadom špecifikácie zmluvnej strany – nájomcu).

 

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

 

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajského pamiatkového úradu Trenčín si hradí a vybavuje nájomca sám.

 

V predmete nájmu je možné vykonať obhliadku v prítomnosti kontaktnej osoby vyhlasovateľa v termíne, dohodnutom s touto kontaktnou osobou.

 

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č.2/2020 – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 30.05.2020 do 15.06.2020 alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa s horeuvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a zároveň súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 16.06.2020. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzatvorená s jediným predkladateľom ponuky.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme časti priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke vyhlasovateľa, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

 

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza  súťaže.

 

Detailné podmienky umiestnenia predajného stánku sú upravené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou  č. 2 tejto súťaže.

 

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom časti pozemku.

 

Sumár základných termínov

 

Vyhlásenie súťaže:                                                                        30.05.2020

Termín dodania súťažných podkladov:                                            15.06.2020

Termín otvárania obálok:                                                               16.06.2020

 

V Trenčíne, dňa 25.05.2020

Príloha č. 1 k Obchodnej verejnej súťaži  č. 2/2020


Súbor na stiahnutie

najomna zmluva OVS_2-2020_final.pdf   (PDF, 141.58 KB)


 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.8.2021
Rozprávkový víkend

31.7.2021, 10:00 - 01.8.2021, 17:00

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Podujatia na deň 13.8.2021
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

13.8.2021, 0:00 - 14.8.2021, 22:00

14
Podujatia na deň 14.8.2021
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

13.8.2021, 0:00 - 14.8.2021, 22:00

15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Podujatia na deň 31.8.2021
Večerná prehliadka pre malých a veľkých

31.8.2021, 19:00 - 31.8.2021, 21:30