Odpredaj, nájom majetku

29.5.2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade.

26.9.2019

Zámer priameho nájmu č. 6/2019 bol zverejnený: dňa 26.8.2019 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.8.2019 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 26.8.2019 č.34

26.9.2019

Zámer priameho nájmu č. 5/2019 bol zverejnený: dňa 26.8.2019 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.8.2019 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 26.8.2019 č.34.

21.8.2019

Dňa 19.8.2019 zasadala komisia na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2019 na nájom 4 nebytových priestorov (kaviareň a suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade, súp. č. 81, situovanom na pozemku parc. č. 1186/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva...

21.3.2019

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer a podmienky priameho nájmu č. 3/2019 na prenájom časti pozemku (dolné nádvorie) Trenčianskeho hradu za účelom predaja suvenírov.

21.3.2019

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer priameho nájmu č. 2/2019 na prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. "delovej basty" na Trencianskom hrade).

19.2.2019

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2019 v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské v Novom Meste nad Váhom.

7.2.2019

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer priameho nájmu č. 1/2019 na prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 3 m2 za účelom predaja suvenírov.

15.6.2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade.

12.6.2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade.