Oznamovanie protispoločenskej činnosti

TSK a OvZP TSK sú povinné zverejňovať na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

Podnet je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu TSK, hlavný kontrolór, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".