Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2018

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2018

Spis: S/2018/119

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46

91250 Trenčín

IČO: 34059199

zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods. 9 zákona č 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014,

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Námestie Slobody č.4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č.4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č.4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909. Celková výmera nebytových priestorov je 53,2m².

Nebytové priestory sú vyznačené na pôdoryse objektu, ktorý tvorí prílohu tejto súťaže.  1. KONTAKTNÁ OSOBA VYHLASOVATEĽA

Meno: Andrea Lazarčíková

Telefón: 032 7712339, 0901 918 828

E-mail: andrea.lazarcikova@muzeumtn.sk

3. DOBA NÁJMU

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 1 rok a to v termíne do 7 pracovných dní po skončení elektronickej aukcie. Nájomnú zmluvu bude možné skončiť aj výpoveďou zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, s výpovednou dobou 2 mesiace. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť a neuzatvoriť zmluvu, a to aj bez udania dôvodu.4. ÚPRAVA A VYBAVENIE PREDMETU NÁJMU

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu, alebo vybavenie priestoru nájmu.

5. INFORMATÍVNA VÝŠKA NÁJOMNÉHO URČENÁ NA ZÁKLADE ZÁSAD HOSPODÁRENIA S MAJETKOM TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Z JÚLA 2014

Suma : 8 € za 1 m² / mesačne

V nájomnom nie sú započítané náklady za elektrickú energiu, vodu, odvoz odpadu, vykurovanie a alikvotná čiastka dane z nehnuteľnosti.

6. PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže.

  2. Identifikačné údaje účastníka súťaže.

  3. Predmet obchodnej súťaže.

  4. Špecifické požiadavky účastníka súťaže.

  5. Návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru.

  6. Jednoduchý projekt riešenia priestoru.

  7. Predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie.

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod číslom 1273 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne sídla Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „OVS na prenájom nebytových priestorov Podjavorinské múzeum – Neotvárať” v pracovných dňoch: od 26.2.2018 do 12.3.2018, alebo zaslať poštou na adresu sídla Trenčianskeho múzea v Trenčíne s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať dňa: 13.3.2018. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzavretá s jediným predkladateľom ponuky.

Predmet tejto elektronickej aukcie je možné obhliadnuť. Obhliadku je možné uskutočniť na základe telefonického dohovoru s p. Andreou Lazarčíkovou.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke múzea, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru.

Pomocným kritériom bude kvalita predloženého projektu nebytového priestoru; toto kritérium sa vyhodnocuje ešte pred začatím aukčného kola, počas otvárania obálok.Sumár základných termínov:

Vyhlásenie súťaže: 26.2.2018

Termín dodania súťažných podkladov: 12.3.2018

Termín otvárania obálok : 13.3.2018

Termín zadania podkladov do elektronickej aukcie: 16.3.2018

Príloha:

- pôdorys objektu s vyznačením predmetu súťaže (nebytových priestorov).V Trenčíne, dňa 22.02.2018Žiadosť o vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2018 podal a podklady vypracoval:

Mgr. Andrea Lazarčíková, vedúca oddelenia Podjavorinské múzeum………………..…S vyhlásením Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2018 súhlasím:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne……………………….. 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30