Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 2/2018

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 2/2018

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 2/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Vypisuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č. 1 a 2.

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:

- prenájom pozemku parc. č. 1186/11 tzv. Jeremiášova bašta a pozemku parc. č. 1186/13 priestor medzi Jeremiášovou baštou a múrom horného hradu, s výnimkou prístupového chodníka na horný hrad, s rozlohou 400 m2. Viď príloha č.1.

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Milena Gugová

Tel. 0901 918 832

e-mail: milena.gugova1@muzeumtn.sk

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to od 9.7.2018 do 26.8.2018 t.j. 49 dní.

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je organizovanie opakovaných kultúrnych /divadelných podujatí, počas otváracích hodín Trenčianskeho hradu.

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

6. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 2500EUR, za časť mesiaca sa platí alikvotná čiastka.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa

b) identifikačné údaje účastníka súťaže

c) predmet obchodnej súťaže

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru

e) špecifické požiadavky nájomcu

f) zakreslenie návrhu riešenia priestoru

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom si hradí a vybavuje nájomca sám.

V prípade použitia reprodukovanej hudby je nájomca povinný zabezpečiť súlad organizovaného podujatia s autorskými právami, resp. právom výkonných umelcov.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru č. 2/2018 – organizovanie divadelných/kultúrnych podujatí – Trenčiansky hrad – Neotvárať“ v pracovných dňoch od 12.06.2018 do 27.06.2018 alebo zaslať poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne s horeuvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a zároveň súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 28.06.2018. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzatvorená s jediným predkladateľom ponuky. Zmluva o prenájme bude podpísaná s účinnosťou od 09.07.2018.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke múzea, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom časti pozemku.

Sumár základných termínov

Vyhlásenie súťaže: 12.06.2018

Termín dodania súťažných podkladov: 27.06.2018

Termín otvárania obálok: 28.06.2018

Termín zadania podkladov do elektronickej aukcie 02.07.2018

V Trenčíne, dňa 12.06.2018

Mgr. Peter Martinisko

riaditeľ Trenčianskeho múzea

v Trenčíne
 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 31

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
Podujatia na deň 7.8.2022
Divadielko pre deti - Žabiatko

07.8.2022, 11:00 - 07.8.2022, 15:00

8 9 10 11 12
Podujatia na deň 12.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

13
Podujatia na deň 13.8.2022
Nočné prehliadky - Prekliaty pán

12.8.2022, 19:00 - 13.8.2022, 23:00

Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

14
Podujatia na deň 14.8.2022
Matúšove hradné slávnosti

13.8.2022, 10:00 - 14.8.2022, 15:00

15 16 17 18 19 20
Podujatia na deň 20.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

21
Podujatia na deň 21.8.2022
Lukostrelci na hrade

20.8.2022, 10:00 - 21.8.2022, 17:00

22 23 24 25 26 27
Podujatia na deň 27.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

28
Podujatia na deň 28.8.2022
Atentát - rytiersky turnaj na koňoch

27.8.2022, 9:00 - 28.8.2022, 15:00

29 30 31