Hlavná stránka / O múzeu / Odpredaj, nájom majetku / Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 06/2018

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 06/2018

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 06/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. 1186/41,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2 formou priameho nájmu

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc.

. 1186/1 v celkovej výmere 3m2. Viď príloha č.1.

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:

- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk

- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 11.06.2018 do 10,00 hod.

V Trenčíne, dňa 25.05.2018


Podmienky priameho nájmu časti pozemku

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc.

. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2.

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 3m2. Viď príloha č.1.

2. Podmienky priameho nájmu:

a) Pozemok bude prenajímaný ako priestor na umiestnenie predajného stánku za účelom predaja občerstvenia.

b) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 11.06.2018 do 10,00 hod. Ponuku žiadame predložiť na podateľňu vyhlasovateľa.

c) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutá cena za meter štvorcový na mesiac a spôsob jej zaplatenia, jednoduchý náčrt predajného stánku a návrh zoznamu tovaru ponúkaného na predaj.

d) Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám.

e) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom: „Priamy nájom č. 06/2018 NEOTVÁRAŤ“.

f) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

g) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

h) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Milena Gugová, zamestnanec Trenčianskeho múze v Trenčíne, č. tel. 0901 91 88 32, e-mail: milena.gugova1@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určite právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to od 18.06.2018 do 31.08.2018.

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

5. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 100€ za meter štvorcový. Energie nie sú zahrnuté v cene nájmu.

V Trenčíne, dňa 25.05.2018

Mgr. Peter Martinisko

riaditeľ Trenčianskeho múzea

v Trenčíne


Príloha č. 1 k zámeru priameho nájmu č. 6/2018 

Sledujte nás

FacebookTwitterGoogle+

Rýchly kontakt

Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Tel.č.: +421 32 / 743 44 32

Tel.č.: +421 32 / 743 44 33

E-mail:
sekretariát: info@muzeumtn.sk

informácie pre médiá: marketing@muzeumtn.sk

Trenčiansky hrad

Tel. č.: +421 032/743 56 57

Mobil: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Svadobné obrady

Tel.č.: +421 901 918 825
E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Prenájom hradných priestorov

Tel.č.: +421 901 918 832
E-mail

Hrad info

Múzem info

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 – 16:30 hod.

Vstupné:

Stála expozícia
Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ZŤP, ZŤP-S, dôchodcovia 0,60 €

Deti od 3 do 15 rokov

0,10 €

Deti do 3 rokov

zdarma 

Deti s kultúrnym poukazom

1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

Svadby - obrad

50 € (3 € el. energia, 2 € voda, 45 € prenájom)

Svadby - fotenie

20 €Výstavná sieň

Dospelí 1 €
Deti od 15 rokov, študenti do 26 rokov, ŤZP, ŤZP-S, dôchodcovia  0,60 €
Deti od 3 do 15 rokov 0,10 €
Deti do 3 rokov zdarma 
Deti s kultúrnym poukazom  1 kultúrny poukaz v hodnote 1 €

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v múzeu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
Podujatia na deň 14.9.2022
Baterková nočná prehliadka - SEPTEMBER

14.9.2022, 19:00 - 14.9.2022, 21:30

15 16 17 18
19 20 21 22
Podujatia na deň 22.9.2022
Prednáška: Životné osudy Karola Róberta z Anjou

22.9.2022, 16:00 - 22.9.2022, 17:00

23 24 25
26 27 28 29 30