140. výročie knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne

140. výročie knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne (TM) patrí do siete špeciálnych knižníc Slovenskej Republiky a má špecializovaný knižničný fond. Poskytuje knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi, odborným zamestnancom múzea a prezenčne slúži pre potreby bádateľov i odbornej verejnosti. Knižnica TM v Trenčíne patrí medzi najstaršie muzeálne knižnice na Slovensku, bola založená v roku 1879, dva roky po vzniku Prírodovedného spolku župy Trenčianskej (PSŽT - predchodca múzea), ktorého zakladateľom bol MUDr. Karol Brančík. V tomto roku oslavuje 140. výročie svojej existencie.

Fond knižnice sa rozrastal predovšetkým prostredníctvom darov členov PSŽT, kúpou z členských príspevkov a na základe výzvy v miestnych regionálnych novinách. Prvými knihami, ktoré Spolok kúpil, bola produkcia Kráľovskej uhorskej prírodovednej spoločnosti z rokov 1872 – 1874. PSŽT vydával v rokoch 1870 – 1911 svoju vlastnú nemecko – maďarskú ročenku, ktorú si vymieňal so 126 európskymi a 32 mimoeurópskymi vedeckými a kultúrnymi inštitúciami. Týmto spôsobom získaval väčšinu odbornej prírodovednej literatúry, ktorá tvorí pôvodný fond knižnice.Okrem pôvodnej tzv. Brančíkovej knižnice, tvorí historický fond knižnice predovšetkým rodová knižnica šľachtickej rodiny Zamarovských zo Zamaroviec v počte viac ako 4000 exemplárov a knižnica talianskej šľachtickej rodiny Sizzo Noris, ktorá sídlila v Adamovskom kaštieli v Adamovciach,  v počte viac ako 300 exemplárov. Do knižnice Trenčianskeho múzea sa dostali aj väčšie či menšie torzá bývalých šľachtických, rodových a osobných knižníc, ktoré v sebe ukrývajú významné literárne a vedecké diela európskych aj svetových autorov. Súčasťou knižnice je aj zbierka latinských a nemeckých rukopisov 18. a 19. storočia, zbierka judaík a zbierka liturgických misálov 18. a 19. storočia (benátske vydania). Okrem iného knižnica spravuje fond regionálnej literatúry a fond novín, časopisov a zborníkov. “, doplnila knihovníčka Alica Krištofová.

Fond knižnice obsahuje 20 tlačí zo 16. storočia a 52 tlačí zo 17. storočia, ktoré boli v roku 2002 vyhlásené Ministerstvom kultúry za historický knižničný fond, pričom sa vychádzalo zo skutočnosti, že sa jedná o mimoriadne vzácne dokumenty. Najstaršou tlačou knižnice TM je preklad Homérovej  Odysey z roku 1538 od filológa Andreasa Diva ( 1490 – 1548 ). Dokument má mimoriadnu hodnotu, pretože bol vytlačený v rozpätí rokov 1500 - 1550 a typologicky sa radí medzi postinkunábuly. V súčasnosti spravuje knižnica 33106 knižničných dokumentov (vrátane knižnice Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom).

Do knižnice je nutné sa vopred nahlásiť telefonicky /032 743 44 31/ alebo e-mailom /alica.kristofova@muzeumtn.sk/.

 

Fotogaléria

10 fotografií