Archeologický výskum v Nemšovej, v mestskej časti Kľúčové

Archeologický výskum v Nemšovej, v mestskej časti Kľúčové

         V mestskej časti Kľúčové v Nemšovej, lokalita Pod horou, už od novembra minulého roka prebieha pod vedením Trenčianskeho múzea v Trenčíne archeologický výskum, ktorý súvisí s plánovanou výstavbou cestných komunikácií.

         Počas výskumu sa archeológom podarilo v ploche komunikácií zachytiť zaujímavé nálezy z viacerých časových horizontov.

„Ako prví plochu osídlili nositelia badenskej kultúry v neskorej dobe kamennej. Ich možný náhly zánik nám dokladá masívna vrstva zeminy, prekrývajúca pozostatky ich osídlenia. Následne plochu využili nositelia lužickej kultúry v mladšej dobe bronzovej, po ktorých sa nám podarilo doložiť aj viacero obydlí. Z tohto obdobia sme zachytili množstvo nálezov z bronzu, napr. dýku, bojový čakan, či viacero ihlíc a častí šperkov. Ako posledné sa nám v skúmanej lokalite podarilo doložiť časť osídlenia z vrcholného stredoveku“, objasnil vedúci výskumu, Mgr. Juraj Malec, PhD.

         Archeologický výskum sa začal v novembri 2020, investorom výskumu je mesto Nemšová. Jeho ukončenie plánujeme v najbližšie dni. Archeologické nálezy budú po odbornej konzervácii prezentované aj verejnosti.

Za pomoc pri realizácií ďakujeme OZ Hradiská.

Fotogaléria

12 fotografií