Informácia o zrušení priameho nájmu č. 1/2021

Informácia o zrušení priameho nájmu č. 1/2021

 

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer priameho nájmu č. 1/2021 bol zverejnený: dňa 17.09.2021 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 20.09.2021 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v regionálnom týždenníku MY Trenčianske noviny zo dňa 21. 9. 2021 ročník 1 č. 10.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 05.10.2021 do 10,00 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

 

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

Vyhlasovateľ Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín  v zmysle bodu 2, písm. h) Podmienok priameho nájmu č. 1/2021 na prenájom časti pozemku zo dňa 17. 09. 2021 zrušuje zámer na nájom majetku formou priameho nájmu č. 1/2021. 

 

 

V Trenčíne, 6. 10. 2021

 

Predkladá:

Mgr. Drahomíra Salihbegović

kontaktná osoba

 

 

 

 

 

 

Schválil:                                                                                 Mgr. Peter Martinisko

                                                                                                          riaditeľ