Informácia o zrušení zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 1/2022

Informácia o zrušení zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 1/2022

 

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer priameho nájmu č. 1/2022 bol zverejnený: dňa 04. 11. 2022 na internetovej stránke vyhlasovateľa, od 04. 11. 2022 – 24. 11. 2022 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa, dňa 04. 11. 2022 na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 04. 11. 2022 – 24. 11. 2022 na  úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v regionálnom týždenníku MY Trenčianske noviny zo dňa 8. 11. 2022 ročník 2 č. 174.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 24.11.2022 do 10,00 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

 

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

Vyhlasovateľ Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín v zmysle bodu 2, písm. h) Podmienok priameho nájmu č. 1/2022 na prenájom nebytového priestoru zo dňa 02. 11. 2022 zrušuje zámer na nájom majetku formou priameho nájmu č. 1/2022. 

 

 

V Trenčíne, 25. 11. 2022

 

Predkladá:

Mgr. Drahomíra Salihbegović

kontaktná osoba

 

 

 

 

 

 

Schválil:                                                                                 Mgr. Peter Martinisko

                                                                                                          riaditeľ