Obchodná verejná súťaž č. 3/2019 - "HRADNÁ KAVIAREŇ"

Obchodná verejná súťaž č. 3/2019 - "HRADNÁ KAVIAREŇ"

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 3 /2019

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46  v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:

Nájom 4 nebytových priestorov (kaviareň, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade, súp. č. 81, situovanom na pozemku parc. č. 1186/38 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín a priestor, situovaný na pozemku parc. č. 1186/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín (ďalej len „predmet nájmu“). Spoločná rozloha predmetu nájmu je 84,77 m2.Viď príloha č.1.

 

 

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Veronika Gajdošíková

Tel. 0901 918 832

e-mail: veronika.gajdosikova@muzeumtn.sk

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti.

 

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzkovanie hradnej kaviarne.

 

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí úpravu a vybavenie predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať reverzibilný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

 

6. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3

Minimálna suma nájmu za mesiac je 6 € / 1 m2 mesačne. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady na energie.

  

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

 

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru za 1 m2 / mesiac,

e) zakreslenie návrhu riešenia priestoru,

f) vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení (jediná modifikácia zmluvy bude možná ohľadom špecifikácie zmluvnej strany – nájomcu).

 

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

 

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajského pamiatkového úradu Trenčín si hradí a vybavuje nájomca sám.

 

V predmete nájmu je možné vykonať obhliadku v prítomnosti kontaktnej osoby vyhlasovateľa v termíne, dohodnutom s touto kontaktnou osobou.

 

V prípade použitia reprodukovanej hudby je nájomca povinný zabezpečiť súlad organizovaného podujatia s autorskými právami, resp. právom výkonných umelcov.

 

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru č.3 – Neotvárať“ v pracovných dňoch od 27.05.2019 do 12.06.2019 alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa s horeuvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a zároveň súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 13.06.2018. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzatvorená s jediným predkladateľom ponuky.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke vyhlasovateľa, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza  súťaže.

 

Detailné podmienky režimu kaviarne sú upravené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 tejto súťaže.

 

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru.

 

 

Sumár základných termínov

 

Vyhlásenie súťaže:                                                                       27.05.2019

Termín dodania súťažných podkladov:                                        12.06.2019

Termín otvárania obálok:                                                             13.06.2019

 

  

V Trenčíne, dňa 27.05.2019