Oslavy prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom zahájili výstavu významných archiválií mesta

Oslavy prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom zahájili výstavu významných archiválií mesta

V roku 1263 Belo IV. daroval Nové Mesto nad Váhom benediktínskemu klíštoru sv. Martina na Panónskej hore. 760. výročie tohto okamihu si Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Trenčianskym múzeom pripomenulo oslavným programom. Jeho súčasťou je aj výstava archívnych dokumentov Nového Mesta nad Váhom, ktorú pripravila kurátorka Mgr. Kristína Danková,PhD..

Program osláv zahájil 17.3.2023 primátor Nového Mesta nad Váhom v sobášnej sieni, ktorá symbolicky pripomenula miesto nových začiatkov. Novým začiatkom histórie mesta bol práve 18. marec, kedy v roku 1263 daroval Belo IV. benediktínskym mníchom Nové Mesto a tri blízke dediny Ľubov, Hornú Stredu a Potvorice benediktínom z kláštora sv. Martina v Pannonhalme. Histórii benediktínov sa v prednáškovom historickom vstupe venoval otec Michal Mária Kukuča OSB., ktorý hosťom priblížil život Sv. Benedikta a zrod mníšskeho hnutia.

V priblížení histórie mesta pokračovala odborná pracovníčka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Kristína Danková,PhD., ktorá predniesla odborný rozbor prvej písomnej zmienky vrátane prekladov textu z originálu. Mgr. Kristína Danková, PhD. v rámci svojej odbornej prednášky m.i. uviedla: „Až do roku 1995 sa za najstaršiu písomnú zmienku o Novom Meste pokladala listina z 27. mája 1253, ktorou kráľ Belo IV. mal dať Novomešťanom za preukázanú vernosť počas tatárskeho vpádu mestské výsady. Pre Novomešťanov bola dlhý čas tým najdôležitejším dokumentom ich histórie. Kráľ touto listinou vyslovuje veľkú vďaku „svojim verným“ Novomešťanom, že v ťažkých časoch, počas tatárskeho vpádu v roku 1241, mu zachovali vernosť a oddanosť. Richard Marsina však v druhom diele Slovenského diplomatára, ktorý bol vydaný v roku 1987 dokázal, že listina, ktorá sa pokladala za prvú písomnú zmienku bola vyhotovená v oveľa neskoršom období ako v tom, do ktorého sa hlásila. Ide o vymyslené falzum. Prvou písomnou zmienkou o Novom Meste nad Váhom je teda listina z 18. marca 1263, ktorou kráľ Belo IV. daroval kráľovský majetok Nové Mesto benediktínskemu kláštoru sv. Martina na Panónskej hore (dnes Pannonhalma v Maďarsku) za opátsky hrad na brehu jazera Balaton a za dlh 800 hrivien jemného striebra, ktoré si kráľ požičal od kláštora po tatárskom vpáde. Novému Mestu prislúchali dediny Horná Streda, Potvorice, Ľubov. S touto listinou súvisia aj ďalšie listiny z rokov 1263 a 1264. Metačná listina z roku 1263 prináša aj informáciu o území, cez ktoré prechádzali hranice mesta a mnohé iné."

Osláv sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore uviedol: „Nové Mesto nad Váhom sa veľmi dynamicky rozvíja a ja som veľmi hrdý, že k jeho koloritu môže dlhodobo prispievať aj Trenčianska župa. Máme tu niekoľko škôl, zariadenie sociálnych služieb aj Podjavorinské múzeum. Prajem mestu všetko len to najlepšie do ďalších rokov.”

Riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko sa vo svojom príhovore pripojil ku gratulácii a dodal: „Je mi veľkým potešením, že spolupráca medzi mestom a múzeom je na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí vďaka nielen súčasnému vedeniu, ale tiež aj predošlým primátorom mesta. Trenčianske múzeum v Trenčíne za posledných 10 rokov preinvestovalo v Podjavorinskom múzeu viac ako 615 000 €."

Na záver príhovorov a odborného bloku vedúci Podjavorinského múzea Bc. Samuel Rybnikár pozval hostí do priestorov Podjavorinského múzea na zahájenie výstavy "Nové Mesto nad Váhom v archívnych dokumentov", ktorú pripravila Mgr. Kristína Danková,PhD..

Oslavy tak pokračovali vernisážou historických dokumentov viažúcich sa k Novému Mestu nad Váhom v priestoroch Podjavorinského múzea. Vzácne archiválie sú zapožičané zo Štátneho archívu v Trenčíne. Komisárka výstavy Mgr. Kristína Danková,PhD. podala hosťom odborný výklad k vystaveným dokumentom a previedla ich výstavou.

Oslavy pokračovali víkendovým programom, ktorý zahájil Mgr. Martin Vincurský odbornou prednáškou o benediktínoch z kláštora v Pannonhale a ich pôsobení v Novom Meste nad Váhom. Mgr. Kristína Danková, PhD. pokračovala v programe komentovanou prehliadkou a odbornú časť ukončil Mgr. Juraj Malec,PhD. prehliadkou najstarších sakrálnych pamiatok v Novom Meste nad Váhom.

Duchovný rozmer osláv bol naplnený v sobotu slávnostnou svätou omšou, koncertom gregoriánskeho chorálu a ukončený svätou omšou za mesto a jeho občanov.

Výstava vzácnych dokumetov viažúcich sa k histórii Nového Mesta nad Váhom potrvá do 26.5.2023</strong>.

Fotogaléria

14 fotografií