Podmienky priameho nájmu

Podmienky priameho nájmu

Podmienky priameho nájmu

Trenčianske múzeum v Trenčíne 
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č.1, 2 a 3.

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti priestoru (podkrovie Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1  v celkovej výmere 2 m2, s prístupom k elektrickej energii.

2. Podmienky priameho nájmu:

a) Pozemok bude prenajímaný ako nebytový priestor  za účelom inštalácie vysielacieho zariadenia – súboru antén a zariadení a následné poskytovanie elektronickej komunikačnej siete alebo elektronickej komunikačnej služby.

b) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 11.09.2019 do 10,00 hod. Ponuku žiadame predložiť do  podateľne vyhlasovateľa.

c) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO fyzickej osoby – podnikateľa, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu za meter štvorcový na mesiac.

d) Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade potreby hradí a vybavuje nájomca sám. Nájomca je rovnako zodpovedný za vybavenie všetkých potrebných povolení orgánov verejnej moci.

e) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 5/2019 NEOTVÁRAŤ“.

f) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

g) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

h) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby:  Ing. Martina Jankurová, vedúca oddelenia správy hradu, č. tel.: 0901 918 832, e-mail: martina.jankurova@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu)

a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

5. Minimálna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov 1, 2 a 3.

Minimálna suma nájmu za mesiac je 35 €/m2. Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

 

 

V Trenčíne dňa 26.8.2019

 

                                                                               Mgr. Peter Martinisko

                                                                               riaditeľ Trenčianskeho múzea

                                                                               v Trenčíne