Rekonštrukcia strechy a ochodze na Katovom dome

Rekonštrukcia strechy a ochodze na Katovom dome

Od dnešného dňa, t.j. 28. apríla 2021 sa začala výmena strešnej krytiny a drevenej ochodze na Katovom dome v Trenčíne.

K rekonštrukcii pristúpilo múzeum z dôvodu zatekania do podkrovných priestorov a neprístupnej ochodze návštevníkom, nakoľko strecha aj ochodza sú po dobe životnosti.

Zámerom je odstránenie a likvidácia starého dreveného šindľa, výmena latovania, montáž novej krytiny, demontáž starej ochodze mimo nosných prvkov, montáž novej ochodze a náter novej strešnej krytiny a ochodze prírodným materiálom (drevný tér, ľanový olej). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry sumou vo výške 20 000 eur. Cena za dielo predstavuje sumu vo výške 48 681 eur bez DPH, pričom podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do 40 po sebe idúcich kalendárnych dní od začiatku prác.

Budova Katovho domu je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne. Reprezentuje charakteristický renesančný meštiansky dom s okružnou pavlačou, v ktorom boli umiestnené ako obytné priestory, tak aj hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.

Katov dom, „Katovňa", alebo „Dom mestského kata", je historicky aj mestskou tradíciou spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Podľa niektorých údajov býval na konci 19. storočia v tomto dome mestský dráb a istý čas tu bolo i väzenie. Niektorí uvádzajú, že v 16. – 17. storočí skutočne slúžil ako obydlie mestského kata.

V súčasnosti sa v objekte nachádza expozícia približujúca svet, ktorý obklopoval mestského kata v 16. – 18. storočí, a tiež expozícia, ktorá prezentuje činnosť cechov a život mešťanov na území mesta Trenčín a jeho okolia.

 

----------

Spracovala: Ing. Radovana Keliarová, Oddelenie marketingu a komunikácie

Fotogaléria

4 fotografie