Slávnostné otvorenie dobovej včelnice

Slávnostné otvorenie dobovej včelnice

         Vo štvrtok 27. augusta 2020 sa pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pána Jána Mičovského, v zastúpení štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom, uskutočnilo slávnostné otvorenie dobovej včelnice na Trenčianskom hrade.

         Včelnica vznikla v rámci spoločného projektu Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Včelárskeho ekologického spolku Slovenska pod názvom „Keď včelárenie bolo remeslom blízkym prírode“.

         Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška a samotní realizátori projektu a predstavitelia Včelárskeho ekologického spolku Slovenska, páni Martin Hodoško a Michal Bizoň.

         „Včelársko-ekologický projekt vznikal dva roky a je založený na princípe trvalej udržateľnosti vzdelávania verejnosti. Určený je najmä deťom a mladej generácii“, v uvítacom príhovore uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, pán Peter Martinisko.

         „Včelnica bude súčasťou vzdelávacích aktivít. Na týchto aktivitách sa budú môcť návštevníci zúčastniť niekoľkokrát do mesiaca pod dozorom včelára, pričom účastníci budú oblečení v ochrannom odeve“ vysvetlil riaditeľ Trenčianskeho múzea.

         „Tento projekt zapadá aj do Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety a teším sa, že sa do neho zapájajú aj iné subjekty a sponzori. Deťom a mládeži dnes treba vysvetliť, čo sú včely, ako sa dá o ne starať a verím, že hradná včelnica bude lákadlom nielen pre tých, ktorí sa zaujímajú o ochranu životného prostredia," povedal vo svojom slávnostnom príhovore predseda TSK Jaroslav Baška.

         "Je to niečo unikátne a bolo by fajn, keby sa postupne takéto projekty rozšírili podľa možností aj do ďalších miest v budúcnosti. Ministerstvo chce podporovať všetky podobné aktivity, nakoľko sú dôležité na vytvorenie pozitívneho vzťahu najmä mladých ľudí k prírode, včelárstvu a tradíciám na Slovensku," povedal pri otvorení štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

         Autor myšlienky umiestnenia úľov na hrade pán Martin Hodoško a jeho kolegovia zo včelárskeho spolku chcú deťom ukázať, že včela, príroda a človek sú jeden spojený kruh. „Včely na Trenčianskom hrade sú ekologicky chované s ohľadom na ich prirodzenosť. Pretože sa tento superorganizmus  evolučne vyvíjal desiatky miliónov rokov, človek by mal do ich života robiť čo najmenej a vopred premyslených zásahov. V budúcnosti by sa mal vžiť skôr do úlohy pozorovateľa  a brať im iba prebytky. To je jeden z veľmi dôležitých faktorov ovplyvňujúcich ich prežitie ako druhu, pretože ich hlavnou úlohou v ekosystémoch je opeľovacia činnosť“, vysvetlil pán Hodoško, predseda včelárskeho spolku.

         "Rôznymi aktivitami by sme radi zmenili pohľad verejnosti na to, že včela bola primárne stvorená k tomu, aby opeľovala, zachovávala biotopy, stabilitu ekosystémov a celej prírody a nie len kvôli medu," priblížil Michal Bizoň, podpredseda Včelárskeho ekologického spolku Slovenska. Dodal, že včely sú indikátorom stavu životného prostredia. Sú zrkadlom toho, v akom alarmujúcom stave je príroda.

         Príjemným spestrením slávnostného otvorenia bola prítomnosť detí zo včelárskeho krúžku z CVČ Včielka z Púchova, v ktorom sa deti a mládež oboznamujú s významom včely medosnosnej a jej užitočnosťou pre životné prostredie a človeka.

         Doposiaľ boli na realizáciu projektu použité zdroje vo výške cca 17 000 €. Tieto boli použité na projektovú dokumentáciu, podlahu včelnice, samotnú včelnicu a výrobu úľov, ubytovanie včiel a mnohé ďalšie činnosti súvisiace s projektom.

         Na financovanie dobovej včelnice boli použité sponzorské príspevky od viac ako 90-ich oslovených partnerov. Generálnym partnerom je RESPECT-Slovakia, s.r.o. Hlavnými partnermi sú SATES a.s., ICS Ice Cleaning System s.r.o. a S&I Technology, s.r.o. Poďakovanie patrí aj silákom zo Champion club z Nemšovej, ktorí mohutné, poltonové včelíny vyniesli ručne na ťažko dostupné miesto na hrade. Trenčianske múzeum v Trenčíne sa zaviazalo prispieť každý rok sumou 1500 €.

         V dobovej včelnici sú tohto času ubytované štyri včelie rodiny, ktoré boli do úľov navezené v pondelok 24. augusta. Ďalšie včielky pribudnú vo zvyšných troch úľoch na jar budúceho roka.

         Už teraz sú dobové úle veľkým lákadlom pre návštevníkov. Veríme, že umiestnením dobovej včelnice a chovom včelích rodín spestríme prehliadku hradu, vzbudíme záujem a zvedavosť najmä u mladých ľudí a detí o prírodu a včelárstvo ako tradíciu, poukážeme na dôležitosť a význam včiel pre život a podporíme myšlienku ich záchrany.

Príhovor riaditeľa múzea, Petra Martiniska

otvorenie včelína

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice

otvorenie včelnice