Tradície nás spájajú

Tradície nás spájajú

V tomto roku sa Trenčianske múzeum v Trenčíne a juhomoravské mesto Bučovice v Českej republike spojili v spoločnej snahe získať nenávratný finančný príspevok a doplniť tak potrebný mobiliár k pôvodnému projektu TreBuChET v rámci medzištátnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ.

Aktuálny názov projektu je Trebuchet II s podnázvom „Tradície nás spájajú“. V rámci neho sa Trenčianskemu múzeu v Trenčíne podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 93 590,95 EUR a nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre partnerov projektu so sídlom v Slovenskej republike 6 110,00 EUR.
Celkové oprávnené výdavky boli 14.8.2023 schválené vo výške 110 107,00 EUR (slovom: stodesaťtisíc stosedem eur.)

Mobiliár južného opevnenia Trenčianskeho hradu tak bude doplnený o prenosné pódium, drevenú skladaciu tribúnu, lavičky, smetné koše, reflektory na stojanoch, dobové vlajky, remeselné predajné stánky a pivné sety. Tento mobiliár umožňuje  organizovanie kultúrnych podujatí v južnom opevnení Trenčianskeho hradu s dostatočným komfortom pre návštevníkov.

Súčasťou projektu TREBUCHET II je aj jeho udržateľnosť v horizonte 5 rokov, ktorá bude podporená podujatiami, pri ktorých sa práve tento z projektu financovaný mobiliár bude využívať. V prvom roku projektu sme sa spolu s partnerom projektu rozhodli prepojiť tradíciu výroby piva a pivovarníctva v oboch regiónoch.

Podujatie s názvom "Tradície nás spájajú" sa bude konať 15.9.2023 v južnom opevnení Trenčianskeho hradu, nebude však len o ochutnávaní piva, ale bude mať aj vzdelávací charakter o výrobnom procese piva, predstavia sa remeselné pivovary z oboch regiónov a verejnosti budú odprezentované odborné prednášky o alkohole v každodennom živote v časoch stredoveku, o spojeniach šľachty a piva, o dejinách pivovarníctva v strednej Európe a tiež o pivnej kultúre od pádu komunizmu až po súčasnosť.