Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje architektonickú súťaž na expozíciu na Trenčianskom hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje ku dňu 15.12.2023 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Trenčiansky hrad – expozícia 2026“ na projektovú dokumentáciu expozície Trenčiansky hrad, časť horný hrad (Ľudovítov palác, Zápoľského palác a Jeremiášova bašta) ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien. Návrh bude využívaný pre Európske hlavné mesto kultúry 2026.

 Vyhlásená architektonická súťaž hľadá nové riešenia expozícií, ktoré by s podporou moderných technológií atraktívne interpretovali kultúrne dedičstvo a interaktívnou formou podporili historický význam Trenčianskeho hradu. Cieľom je zvýšiť záujem návštevníkov o jeho históriu a uspokojiť ich súčasné potreby. Víťazný projekt má tiež za úlohu sprístupniť hrad a obsah expozícií zdravotne znevýhodneným návštevníkom, cudzojazyčným turistom či všetkým generáciám.

Vo výtvarno-architektonickom projekte, ktorý bude podkladom na realizáciu expozície, by mali byť zakomponované najnovšie poznatky z pamiatkových výskumov. Nová moderná expozícia tak bude prehľadnou prezentáciou histórie hradu od jeho počiatkov až po 21. storočie. Okrem bezpečnosti, bezbariérovosti, interaktívnosti či využitia médií sa od účastníkov súťaže vyžaduje rozpracovanie možností zníženia uhlíkovej stopy expozícií. Trenčianske múzeum v Trenčíne sa chce aj v budúcnosti aktívne podieľať na zlepšení udržateľnosti a znížení klimatického odpadu. Od súťažiacich sa zároveň očakávajú riešenia, ktoré budú inovatívne a budú reflektovať princípy New European Bauhaus.

 Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 21. februára 2024, po vyhodnotení odbornou porotou v marci 2024 budú 3 najlepšie návrhy finančne odmenené. Víťazný návrh bude následne implementovaný a od roku 2026 súčasťou trvalej expozície Trenčianskeho hradu.

Riadni členovia poroty: Ing. arch. Pavol Paulíny , PhD., Ing. arch. Peter Kohout, Mgr. Peter Martinisko, (závislý od vyhlasovateľa), PhDr. Dalibor Mikulík, PhD.

Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke www.archinfo.sk , na internetovej stránke vyhlasovateľa – www.muzeumtn.sk.

https://www.archinfo.sk/sutaze/trenciansky-hrad-expozicia-2026.html