Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024

Zápisnica

z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024

 

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024 bol zverejnený: dňa 04.03.2024 na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 04.03.2024 do 21.03.2024 na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 01.03.2024 na webovom sídle vyhlasovateľa, od 04.03.2024 do 21.03.2024 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa a v regionálnom týždenníku ,,MY TRENČÍN“  zo dňa 05.03.2024 č. 34.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 21.03.2024

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 22.03.2024

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom 4 nebytových priestorov (kaviareň/suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade, súp. č. 81, situovanom na pozemku parc. č. 1186/38 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín a priestor, situovaný na pozemku parc. č. 1186/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín (ďalej len „predmet nájmu“). Spoločná rozloha predmetu nájmu je 86,17 m2. Viď príloha č.1.

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Drahomíra Salihbegović. Následne uviedla, že v stanovenom termíne  sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 18.3.2024 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 

  1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín.
  2. Identifikačné údaje účastníka súťaže: KRAK SLOVAKIA, s.r.o., Cukrovarská 4621, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36808776, IČ DPH: SK2022416264
  3. Predmet obchodnej súťaže: prenájom 4 nebytových priestorov (kaviareň/suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade, súp. č. 81,   situovanom na  pozemku  parc.  č. 1186/38 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín a priestor, situovaný na pozemku parc. č. 1186/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín (ďalej len „predmet nájmu“). Spoločná rozloha predmetu nájmu je 86,17 m2. Viď príloha č.1.
  4. Návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru: 10,- € / m2. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady na energie.
  5. Zakreslenie návrhu riešenia priestoru: áno
  6. Čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení: áno

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 

  1. KRAK SLOVAKIA, s.r.o., Cukrovarská 4621, 979 01 Rimavská Sobota

  

V Trenčíne, 22.03.2024

  

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

 Predseda:       Ing. Ingrid Dvorská                                             

Členovia:         Mgr. Drahomíra Salihbegović                                   

                          Ing. Igor Gallo                                                     

                                               

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne