Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2020

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2020

Zápisnica

z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 2/2020

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer verejnej obchodnej súťaže č. 2/2020 bol zverejnený: dňa 29.05.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 29.05.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa a dňa 30.05.2020 v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č. 22/XXVIII.

Ukončenie predkladania ponúk: 15.06.2020

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 16.06.2020

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 4 m2.

Zasadnutie komisie otvoril privítaním prítomných Mgr. Marián Mojžiš. Následne uviedol, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 15.06.2020 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
  2. Identifikačné údaje účastníka súťaže: Q.T., s.r.o., Moravská 4404, 020 01 Púchov, IČO 36006688
  3. Predmet obchodnej súťaže: pultový predaj včelích produktov a iných prírodných produktov a náučnej literatúry
  4. Návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru: 100 € / m2 / mes.
  5. Zakreslenie návrhu riešenia priestoru: áno
  6. Čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení: áno

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky verejnej obchodnej súťaže č. 2/2020.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. Q.T., s.r.o. Moravská 4404, 020 01 Púchov

V Trenčíne, 16.06.2020

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:        Mgr. Marián Mojžiš                           ....................................

Členovia:         Zuzana Provazníková                        ....................................

                      Ing. Radovana Keliarová                   ....................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne    ..................................