Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024

Zápisnica

z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 2/2024

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. 2/2024 bol zverejnený: dňa 04.03.2024 na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 04.03.2024 do 21.03.2024 na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 01.03.2024 na webovom sídle vyhlasovateľa, od 04.03.2024 do 21.3.2024 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa a v regionálnom týždenníku ,, MY TRENČÍN“  zo dňa 05.03.2024 č. 34.

Ukončenie predkladania ponúk: 21.03.2024

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 22.03.2024

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- Prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Draškovičovho kaštieľa na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice, parcela č. 2697, súp. č. 245, zapísaný v liste vlastníctva 2216. Celková výmera nebytových priestorov je 121,35 m2.

Zasadnutie komisie otvoril privítaním prítomných Bc. Samuel Rybnikár. Následne uviedol, že v stanovenom termíne  sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil/i žiadny záujemca/záujemcovia.

V Trenčíne, 22.03.2024

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:       Bc. Samuel Rybnikár                                                

Členovia:         Ing. Ingrid Dvorská                                                   

                        Ing. Igor Gallo                                                           

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne