Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 4/2024

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 4/2024

Zápisnica

z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 4/2024

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. 4/2024 bol zverejnený: dňa 16.05.2024 na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 16.05.2024 do 10.06.2024 na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 16.05.2024 na webovom sídle vyhlasovateľa a v regionálnom týždenníku ,,MY TRENČÍN“  zo dňa 21.05.2024 č. 78.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 07.06.2024

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 10.06.2024

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

 

- Prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Draškovičovho kaštieľa na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice, parcela č. 2697, súp. č. 245, zapísaný v liste vlastníctva 2216. Celková výmera nebytových priestorov je 121,35 m2.

Viď príloha č.1.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Ingrid Dvorská. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil/i žiadny záujemca/záujemcovia.

 

 

V Trenčíne, 10.06.2024

 

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

 

Predseda:       Ing. Ingrid Dvorská                                                   

Členovia:         Mgr. Juraj Malec, PhD.                                             

                        Ing. Igor Gallo                                                           

                                                    

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne