Vyšla nová publikácia z dejín Trenčína!

Vyšla nová publikácia z dejín Trenčína!

Z pera nášho spolupracovníka Libora Bernáta vyšla ďalšia monografia o jezuitoch v Trenčíne. Po spracovaní učiteľov gymnázia v diele Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773 (2013) a žiakoch gymnázia v knihe Jezuitské gymnáziu v Trenčíne a jeho žiaci (2018) vydalo Trenčianske múzeum súpis novicov frátrov jezuitského rádu pod názvom Noviciát frátrov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773.

Autor vychádza z rukopisu Liber duas continent partes…. In secunda Novitiorum Coadiutorum, nachádzajúcim sa v A Jézus Társasága Magyrországi Rendtartománya Levéltára v Budapešti. Po obsiahlom úvode, v ktorom popisuje dejiny jezuitského rehoľného domu v Trenčíne a rukopis, prepisuje záznamy o kandidátoch na vstup do rádu.

Rukopis komentuje podrobnými biografickými glosami, v ktorých sleduje novicov-frátrov od narodenia cez vstup do rádu, miesta pôsobenia až po smrť. Autor k tomu využil mnohé, zatiaľ nespracované, archívne pramene uložené v Ríme, v Budapešti, v Pannohalme, vo Viedni, v Brne a v slovenských archívoch.

Monografia je doplnená bohatou obrazovou prílohou. Na práci sa podieľali tiež pracovníci múzea - akad. maliarka Dana Krajčová úpravou obrazovej prílohy a JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, Phd. tvorbou mapiek.

 

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne, tlač Ultra Print, s. r. o. Bratislava, 302 s.

Cena: 6,50 € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

monografia