Výtvarná súťaž "Matúšov štetec"

Výtvarná súťaž "Matúšov štetec"

MATÚŠOV ŠTETEC

 

Vyhlasovateľ a organizátor:

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

                                    

Časový harmonogram:

Vyhlásenie súťaže: 15.10.2021

Uzávierka súťaže: 15.11.20221

Vyhodnotenie súťaže: 22.11. 2021

Sprístupnenie výstavy: od 24.11.2021 do 31.1.2022

 

Zadanie:

Názov témy: Matúš Čák Trenčiansky a jeho hrad

 

Školy si môžu pomôcť pri spracovávaní tejto témy návštevou Trenčianskeho hradu a expozície „Pán Váhu a Tatier“, ktorá bola pre verejnosť otvorená tento rok 13. augusta 2021 (návšteva expozície na zapojenie sa do súťaže nie je podmienkou!). Žiaci tak získajú dôležité informácie, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre ich tvorbu – môžu sa inšpirovať obrázkami alebo historickými udalosťami, o ktorých sa dočítajú priamo na vystavených banneroch.

Skúsenejší žiaci môžu svoje práce spracovať aj v digitálnych programoch, avšak do súťaže bude nutné poslať vytlačenú prácu vo formáte A3.

Inšpirácie pre tvorbu: Matúš Čák Trenčiansky (jeho podoba či predstava jeho podoby), kópa hermy (busty), Trenčiansky hrad (aktuálny vzhľad i to, ako si žiaci predstavujú, že mohol hrad vyzerať v 13.-14. storočí), Matúšova veža (pracovňa Matúša Čáka), rôzne historické udalosti, bitky či legenda o jeho smrti a iné.

 

Kategórie:

1. ZŠ 1. stupeň roč. 1.- 4.

2. ZŠ 2. stupeň roč. 5.- 9.

3. ZUŠ žiaci do 12 rokov

4. ZUŠ žiaci od 13 a viac rokov

5.

 

Odmena:

Z každej kategórie sa vyberú 4 najlepšie práce, v celkovom počte 20. Vybraných 20 prác bude vystavených na 2.poschodí kasárne na Trenčianskom hrade. Autor najzaujímavejšej práce z každej kategórie získa od Trenčianskeho múzea odmenu vo forme voľnej vstupenky pre dve osoby na Trenčiansky hrad, jubilejnú mincu s podobizňou Matúša Čáka, odznak, záložku, textilnú tašku s Matúšom Čákom a diplom.

 

Podmienky:

Formát výkresu A3 - otočenie a technika ľubovoľná

Na zadnú stranu práce je potrebné uviesť čitateľne paličkovým písmom:

  • meno a priezvisko autora,
  • jeho vek,
  • kategóriu,
  • meno triedneho učiteľa,
  • a adresu školy.

Do súťaže nebudú zaradené práce priestorové, trojrozmerné, zasklené či zarámované.

Výherné práce sa stávajú majetkom organizátora výtvarnej súťaže.

Zaslaním práce s vyplnenými údajmi dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek a adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 12/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú pre výstavné účely za predpokladu úspešnosti účastníka a vo výsledkovej listine , kde budú zverejnené mená výhercov na webovej stránke organizátora súťaže a . Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese organizátora súťaže.            

          

Práce zasielajte najneskôr do 15.11.2021 na:

Múzejný pedagóg, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46

912 50 Trenčín

 

Práce prosím nerolujte a neprehýbajte.

        

Zámer výtvarnej súťaže

Výtvarná súťaž by mala deti a mládež podnietiť k tomu, aby sa viac zaujímali o našu históriu a poučili sa z nej.

Vytvára neverbálny umelecký priestor pre vyjadrenie svojho postoju a pohľadu k danej osobe.

Pre lepšie uchopenie témy odporúčame školám navštíviť novootvorenú expozíciu „Pán Váhu a Tatier“ na Trenčianskom hrade, čo však nie je podmienkou.

 

Kontakt a bližšie informácie:

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súťaže kontaktujte múzejného pedagóga na patrik.kucej@muzeumtn.sk.

Pokiaľ máte ako škola, trieda či kolektív záujem navštíviť expozíciu „Pán Váhu a Tatier“ na Trenčianskom hrade s cieľom zapojiť sa do súťaže, prosím nahláste sa vopred písomne (e-mailom) u múzejného pedagóga, e-mail viď vyššie.

Po nahlásení je cena vstupného na hrad pre žiaka 1 € a pre pedagóga na 15 detí zadarmo. Táto ponuka je časovo obmedzená od 15.10. 2021 do 14.11.2021.  

Tešíme sa na všetky zaslané diela :)