Vzácny archeologický nález z mladšej doby bronzovej

Vzácny archeologický nález z mladšej doby bronzovej

Za účelom ochrany kultúrneho dedičstva sa Trenčianskemu múzeu, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín a O.z. Hradiská, pod vedením archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD., podarilo v uplynulých dňoch objaviť vzácny hromadný nález bronzových predmetov. Bronzový poklad bol objavený v rámci aktuálnych preventívnych opatrení, zameraných na operatívnu záchranu ohrozených archeologických nálezov na doteraz neznámych lokalitách.

„Hromadný nález, tzv. depot, bol z archeologického náleziska vyzdvihnutý v bloku hliny. Presný obsah bronzových predmetov sme sa dozvedeli v priestoroch Trenčianskeho múzea počas odborného rozoberania, ktoré sa realizovalo v spolupráci s archeológmi z Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.“ povedal riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.

Depot obsahoval kompletnú šperkovú výbavu ženského kroja. Z 12 získaných predmetov dominovala masívna štítová spona, do ktorej boli zopnuté ďalšie šperky, a to 2 tordované nákrčníky, 2 náramky a viacdielna čelenka. Bronzový depot ešte obsahoval dve záušnice, okuliarovitý závesok, veľkú puklicu, malú pukličku a ďalší nákrčník“, objasnil vedúci výskumu Juraj Malec.

„Nálezy môžeme s istotou datovať do mladšej doby bronzovej, resp. do 12. – 11. stor. pred naším letopočtom a pripísať ich nositeľom lužickej kultúry. Z archeologického vzácneho objavu bolo odobratých viacero vzoriek na ďalšie vedecké analýzy“, doplnil Juraj Malec.

Odborný postup v prípade získania takéhoto výnimočného nálezu je v ostrom kontraste so stále aktuálnym bezhlavým a odsúdeniahodným nelegálnym drancovaním archeologických lokalít. Tzv. „detektoristická turistika“ a vykrádanie archeologického kultúrneho dedičstva je celosvetový fenomén, ktorý v poslednej dobe nadobudol nepredstaviteľné rozmery aj na našom území.

----------

Spracovala: Ing. Radovana Keliarová, odd. marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea

Fotogaléria

15 fotografií