ZÁMER: Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 5/2024

ZÁMER: Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 5/2024

Zverejnenie zámeru

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 5/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) č. 5/2024 na prenájom nebytových priestorov v objekte Draškovičov kaštieľ, kat. úz. Čachtice, parc. č. 2697 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 z marca 2024.

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:

Výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Draškovičovho kaštieľa na Malinovského ulici č. 245 v obci Čachtice, parcela č. 2697, súp. č. 245, zapísaný liste vlastníctva 2216. Celková výmera nebytových priestorov je 121,35 m2.

Nebytové priestory sú vyznačené na pôdoryse objektu, ktorý je súčasťou ako príloha č.1.

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Drahomíra Salihbegović

Tel.: 0901 918 832

e-mail: drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Nájomnú zmluvu bude možné skončiť aj výpoveďou zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, s výpovednou dobou 2 mesiace. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť a neuzatvoriť zmluvu, a to aj bez udania dôvodu.

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je poskytovanie služieb v oblasti občerstvenia.

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí úpravu a vybavenie predmetu nájmu na vlastné náklady, okrem vybavenia predmetu nájmu, ktorý je súčasťou ako príloha č. 2. Úprava predmetu nájmu musí mať reverzibilný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

6. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 z marca 2024.

Minimálna suma nájmu za mesiac je 5 € / 1 m2 mesačne. V nájomnom nie sú započítané náklady za elektrickú energiu, vodu, odvoz odpadu, vykurovanie a alikvotná čiastka dane z nehnuteľnosti.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) účel využitia predmetu nájmu,

e) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru za 1 m2 / mesiac,

f) predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie,

g) zakreslenie návrhu riešenia priestoru,

h) vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorý je prílohou č. 3 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení (jediná modifikácia zmluvy bude možná ohľadom špecifikácie zmluvnej strany – nájomcu),

i) účastník musí v návrhu vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely súťaže.

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1202/1 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajského pamiatkového úradu Trenčín si hradí a vybavuje nájomca sám.

V predmete nájmu je možné vykonať obhliadku v prítomnosti kontaktnej osoby vyhlasovateľa v termíne, dohodnutom s touto kontaktnou osobou.

V prípade použitia reprodukovanej hudby je nájomca povinný zabezpečiť súlad organizovaného podujatia s autorskými právami, resp. právom výkonných umelcov.

Súťažný návrh je nutné zaslať poštou na korešpondenčnú adresu vyhlasovateľa Trenčianske múzeum v Trenčíne, Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov Draškovičov kaštieľ č. 5/2024 – Neotvárať tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 19.07.2024 do 12:00 hod. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a zároveň súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 22.07.2024. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzatvorená s jediným predkladateľom ponuky.

S úspešným účastníkom súťaže bude následne spracovaný návrh nájomnej zmluvy (príloha č. 3), ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi vyhlasovateľa súťaže – Trenčianskemu samosprávnemu kraju, nakoľko bez jeho predchádzajúceho súhlasu nie je prenájom možný.

Navrhovatelia nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke vyhlasovateľa, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Detailné podmienky režimu kaviarne sú upravené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 tejto súťaže.

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá odplata za nájom nebytového priestoru.

Sumár základných termínov

Vyhlásenie súťaže: 27.06.2024

Termín dodania súťažných podkladov: 19.07.2024

Termín otvárania obálok: 22.07.2024

V Trenčíne, dňa 26.06.2024

Vypracovala: Mgr. Drahomíra Salihbegović

Schválil: Mgr. Peter Martinisko

Mgr. Peter Martinisko

riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Prílohy:

Príloha č.1 – Pôdorys predmetu nájmu s vyznačením predmetu súťaže (nebytových priestorov)

Príloha č. 2 – Zoznam zariadenia prípravovne a kuchyne

Príloha č. 3 – Návrh nájomnej zmluvy č. /2024