Zámer priameho nájmu č. 4/2019

Zámer priameho nájmu č. 4/2019

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 04/2019

 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

 

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/41,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2 formou priameho nájmu.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 9m2. Viď príloha č.1.

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:

             - úradnej tabuli TSK, webovom sídle TSK: www.tsk.sk

            - internetovej stránke vyhlasovateľa:  www.muzeumtn.sk

            - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín

 

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 20.05.2019 do 10,00 hod.

 

 

 

V Trenčíne, dňa 26.04.2019

Podmienky priameho nájmu časti pozemku

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

 

Zverejňuje zámer priameho nájmu č. 4/2019 na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 9m2. Viď príloha č.1.

 

2. Podmienky priameho nájmu:

 

a) Pozemok bude prenajímaný ako priestor na umiestnenie predajného stánku za účelom predaja občerstvenia.

 

b) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 20.05.2019 do 10,00 hod. Ponuku žiadame predložiť na podateľňu vyhlasovateľa (Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín).

 

c) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutá cena za meter štvorcový na mesiac a spôsob jej zaplatenia, jednoduchý náčrt predajného stánku a návrh zoznamu tovaru ponúkaného na predaj.

 

d) Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám.

 

e) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom: „Priamy nájom č. 04/2019 NEOTVÁRAŤ“.

 

f) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

 

g) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

h) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Mgr. Veronika Gajdošíková, zamestnanec Trenčianskeho múze v Trenčíne, č. tel. 032/743 55 89, e-mail: info@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

 

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určite právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

 

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to od 21.05.2019 do 31.08.2019.

 

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť  nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

 

5. Výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a č. 2

Minimálna suma nájmu za mesiac je 50 € za meter štvorcový. Energie nie sú zahrnuté v cene nájmu.

 

V Trenčíne, dňa 26.04.2019

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  Mgr. Peter Martinisko

                                                                                     riaditeľ Trenčianskeho múzea  v Trenčíne