Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 02/2022

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 02/2022

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer priameho nájmu č. 02/2022 bol zverejnený: dňa 29. 11. 2022 na internetovej stránke vyhlasovateľa, od 29. 11. 2022 do 20. 12. 2022 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa, dňa 29. 11. 2022 na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 30. 11. 2022 – 19. 12. 2022 na  úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v regionálnom inzertnom a informačnom týždenníku PARDON TRENČÍN/Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Teplice a okolité obce zo dňa 2. 12. 2022  č. 48/XXX.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 19. 12. 2022 do 10,00 hod.

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 21. 12. 2022 o 08,00 h.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

 

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Drahomíra Salihbegović. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásili 2 záujemcovia.

 

Záujemca č. 1

 

Dňa 15. 12. 2022 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne doručená poštou ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 

 1. Identifikačné údaje uchádzača: CoolNet, s. r. o., Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany
 2. IČO: 51 170 051
 3. Zastúpenie: Ladislav Šnajdar, konateľ
 4. Navrhnutá cena za nájom: 160,- € / m2 / mesiac bez DPH, čo predstavuje 320,- € / 2 m2 / mesiac bez DPH

 

Záujemca č. 2

 

Dňa 15. 12. 2022 o 11,30 h bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne na podateľňu doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 

 1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
 2. IČO: 358 926 41
 3. Zastúpenie: Ing. Ivan Kostelný, konateľ, Ing. Marta Rošteková, konateľ, Ing. Sandra Plišková, konateľ, Ing. Marián Džupin, konateľ
 4. Navrhnutá cena za nájom: 340,- € / 2 m2 / mesiac bez DPH

 

Obaja záujemcovia splnili požadované podmienky priameho nájmu č. 02/2022.

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 

 1. RadioLAN, spol. s r.o., Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava – mestská časť
  Ružinov
 2. CoolNet, s. r. o., Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany

 

V Trenčíne, 21. 12. 2022

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

 

Predseda:        Mgr. Drahomíra Salihbegović                                    ....................................

Členovia:         Ing. Igor Gallo                                                            ....................................

                      Ing. Sebastián Smolka                                              .....................................

 

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     ..................................