Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2021

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2021

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2021

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

 

Zámer priameho nájmu č. 2/2021 bol zverejnený: dňa 21. 10. 2021 na internetovej stránke vyhlasovateľa, od 21. 11. 2021 – 11. 11. 2021 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa, dňa 21. 10. 2021 na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 22. 10. 2021 – 11. 11. 2021 na  úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v regionálnom týždenníku MY Trenčianske noviny zo dňa 26. 10. 2021 ročník 1 č. 30.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 11. 11. 2021 do 10,00 hod.

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 12. 11. 2021 o 08,00 h.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

 

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Drahomíra Salihbegović. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil 1 záujemca.

 

Záujemca č. 1

 

Dňa 22. 10. 2021 o 11,55 h bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne na podateľňu doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 

  1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
  2. IČO: 358 926 41
  3. Zastúpenie: Ing. Filip Križko
  4. Navrhnutá cena za nájom: 120,- eur/2 m2/mesiac

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky priameho nájmu č. 2/2021.

 

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 

           1. RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 Bratislava

 

 

V Trenčíne, 12. 11. 2021

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

 

Predseda:        Mgr. Drahomíra Salihbegović                                    ....................................

Členovia:          Ing. Jaroslav Šimno                                                  ....................................

                         Daniela Rosinová                                                    .....................................

 

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     ..................................