Zrušenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020

 

Záznam

z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 bol zverejnený: dňa 09.03.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 09.03.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa a týždenníku Pardon, číslo 10/2020, dňa 07.03.2020.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 24.03.2020

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 25.03.2020

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti pozemku  (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466,  parc. č. 1186/1  v celkovej výmere 3 m2 za účelom umiestnenie predajného stánku za účelom predaja suvenírov.

 

Vyhlasovateľ si vo vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže v podmienkach vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť. 

 

V súlade s vyššie uvedeným, Trenčianske múzeum v Trenčíne týmto Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 „Prenájom časti pozemku – Trenčianske múzeum v Trenčíne,“  ruší.

 

 

V Trenčíne, dňa 24.03.2020

 

Predkladá:

Mgr. Veronika Martinisková

kontaktná osoba

 

 

 

Schválil:                                                                    Mgr. Peter Martinisko

                                                                                             riaditeľ