Zverejnenie výsledku na nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018

Zverejnenie výsledku na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 01/2018

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 zverejňuje výsledok priameho nájmu časti nebytového priestoru v podkroví tzv. „delovej bašty“ na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/29.

 

 1. Predmetom priameho nájmu bolo:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. „delovej bašty“ Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu boli zverejnené na :

   - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk 

   - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín

  

3. Do 31.01.2018 bol na adresu vyhlasovateľa doručený jeden súťažný návrh na nájom majetku formou priameho nájmu. Vyhlasovateľ s úspešným uchádzačom do 15-tich dní od vyhodnotenia súťaže uzavrie nájomnú zmluvu na prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. „delovej bašty“ Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

 

Úspešný uchádzač:

Global Network Systém s.r.o.

Obrancov mieru 1773/36

018 41 Dubnica nad Váhom

 

 

 

V Trenčíne dňa  05.02.2018