Zverejnenie výsledku obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

Zápisnica z otvárania obálok

doručených súťažných ponúk Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č. 4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909, konaného dňa 13.3. 2018 o 8:30 hod v objekte Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS 1/2018:

členovia: Mgr. Andrea Lazarčíková

Ing. Jaroslav Šimno

Bc. Alexandra Mikušová

 

Zámer Obchodnej verejnej súťaže č. 1/ 2018 bol zverejnený dňa 22.02.2018.

1. Predmet nájmu:

Predmetom OVS 1/2018 sú nebytové priestory na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č. 4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909. Celková výmera nebytových priestorov je 53,2 m².

 

2. V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 12.03.2018 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, IČO 47823305, DIČ: 2024112816, IČ DPH: SK 2024112816, zastúpená: PhDr. Imrich Kučera, CSc., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. a PhDr. Jozef Ganz, CSc., člen predstavenstva.
 2. Navrhnutá cena za nájom: 9 eur/ m² (v nájomnom nie sú započítané náklady na elektrickú energiu, vodu, odvoz odpadu, vykurovanie a alikvotná čiastka dane z nehnuteľnosti).
 3. Účel využitia predmetu nájmu: predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod).
 4. Doba nájmu: od 1.4.2018 do 31.3.2019.
 5. Forma úhrady: bankovým prevodom.
 6. Jednoduchý projekt riešenia priestoru: áno.
 7. Fotokópia na oprávnenie podnikania: áno.

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 1. FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, IČO 47823305, DIČ: 2024112816, IČ DPH: SK 2024112816.

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených súťažných ponúk Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č. 4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909, konaného dňa 13.3. 2018 o 8:30 hod v objekte Trenčianske múzeum v Trenčíne:

 

 1. Mgr. Andrea Lazarčíková
 2. Ing. Jaroslav Šimno
 3. Bc. Alexandra Mikušová

 

V Trenčíne dňa 13.3. 2018.

Záznam bol vyhotovený v 2 rovnopisoch.