Zverejnenie výsledku priameho nájmu č. 4/2018

Zverejnenie výsledku priameho nájmu č. 4/2018

Zápisnica z otvárania obálok

doručených ponúk priameho nájmu č. 4/2018 na prenájom časti pozemku, konaného dňa 21.02.2018 o 14,30 hod.

Komisia na vyhodnotenie ponukového konania:

členovia: Mgr. Veronika Gajdošíková               

                JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.

                Ing. Ingrid Dvorská

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa 05.02.2018 do 19.02.2018.

 

1. Predmet nájmu:

Predmetom priameho nájmu je prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 2 m2.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

Dňa 16.02.2018 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: ACCOUNTYS, s.r.o., J. Kačku 1488/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36269514, IČ DPH SK2021966584
  2. Označenie kontaktnej osoby: Mgr. Bc. Nikoleta Pšenková, tel.: 0911 593 712, e-mail: info@hostineckanada.sk
  3. Navrhnutá cena za nájom: 120 eur/m2                
  4. Účel využitia predmetu nájmu: predaj občerstvenia
  5. Doba nájmu: od 01.05.2018 do 31.08.2018
  6. Forma úhrady: bankovým prevodom
  7. Projekt predajného stánku: áno
  8. Návrh zoznamu tovaru ponúkaného na predaj: áno

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

        1.      ACCOUNTYS, s.r.o, J, Kačku 1488/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu č. 4/2018 na prenájom časti pozemku konaného dňa 21.02.2018 v čase o 14,30 hod. v Trenčianskom múzeu v Trenčíne.

 

členovia: Mgr. Veronika Gajdošíková

               JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.

               Ing. Ingrid Dvorská