Zverejnenie zámeru na nájom majetku 1/2017

Zverejnenie zámeru na nájom majetku 1/2017

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2017

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 formou priameho nájmu.

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v priestore medzi vodárňou a amfiteátrom v celkovej výmere 3 m2. Viď príloha č.1.

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :

- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk

- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín.

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 23.06.2017.

V Trenčíne dňa 8.6.2017

Zamer 1

Zamer 1