Zverejnenie zámeru na nájom majetku 3/2017

Zverejnenie zámeru na nájom majetku 3/2017

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 03/2017

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 formou priameho nájmu.

1. Predmetom priameho nájmu je:
- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v priestore medzi objektom kasárne a Hodinovou vežou v celkovej výmere 9 m2 (príloha).

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk
- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
.
3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 23.06.2017.

V Trenčíne dňa 8.6.2017


Zámer_3

Zámer_3