Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018

                       

Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 01/2018

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 zverejňuje zámer priameho nájmu časti nebytového priestoru v podkroví tzv. „delovej bašty“ na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/29.

 

 1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. „delovej bašty“ Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :

   - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk 

   - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín

   .

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 31.01.2018.

 

 

V Trenčíne dňa  16.01.2018  

                                                                   

                             Podmienky priameho nájmu na prenájom nebytového priestoru

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 zverejňuje zámer priameho nájmu časti nebytového priestoru v podkroví tzv. „delovej bašty“ na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/29.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. „delovej bašty“ na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

 

2. Podmienky priameho nájmu:

 

a) Priestor sa ponúka výlučne za účelom inštalácie a prevádzky vysielacích zariadení.

b) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 31.01.2018. Ponuku žiadame predložiť do podateľne vyhlasovateľa alebo poštou na adresu vyhlasovateľa,  pričom rozhodujúcim bude dátum podania na poštovú prepravu na zásielke.

c) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO fyzickej osoby – podnikateľa, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu za meter štvorcový na mesiac a spôsob jej zaplatenia.

d)  Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade potreby hradí a vybavuje nájomca sám. Nájomca je rovnako zodpovedný za vybavenie všetkých potrebných povolení orgánov verejnej moci.

e) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 01/2018 NEOTVÁRAŤ“.

 

f) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční  po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

 

g) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

h) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva,  prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby:  Mg. Peter Martinisko, riaditeľ, č. tel.: 032 / 743 44 31, kl. 20, e-mail: peter.martinisko@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

 

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

 

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

 

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

 

 

5. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 47 € za meter štvorcový. Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

 

V Trenčíne dňa  16.01.2018                                                                   

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Peter Martinisko

                                                                                                          riaditeľ