Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 02/2021

Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 02/2021

 

Podmienky priameho nájmu č. 02/2021 na prenájom  časti pozemku

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a  nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2021.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

2. Podmienky priameho nájmu:

 

a) Pozemok bude prenajímaný ako priestor na umiestnenie - inštaláciu a prevádzku vysielacích zariadení.

 

b) Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude najvyššia ponúknutá cena za predmet priameho nájmu.

 

c) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 11. 11. 2021 do 10,00 hod. Ponuku žiadame predložiť na podateľňu vyhlasovateľa (Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín), alebo poštou na adresu vyhlasovateľa, pričom rozhodujúcim bude deň doručenia.

 

d) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, ponúknutú cenu za meter štvorcový na mesiac.

 

e) Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám. Nájomca je rovnako zodpovedný za vybavenie všetkých potrebných povolení orgánov verejnej moci.

 

f) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 02/2021 NEOTVÁRAŤ“.

 

g) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa). 

 

h) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

ch) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva,  prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Mgr. Drahomíra Salihbegović, zamestnanec  Trenčianskeho múzea v Trenčíne, č. tel.: 0901 918 832  e-mail: drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

 

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

 

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na dobu 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

 

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

 

5. Výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2021.

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 60,-  € za meter štvorcový. Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

 

V Trenčíne, dňa 21. 10. 2021                                                                   

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Martinisko

                                                                                                         riaditeľ

    

     

    Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 02/2021

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

    

     

    

     

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a  nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2021 formou priameho nájmu.

 

 1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :

   - internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja: www.tsk.sk,

   - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk

   - úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

   - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín

  

  

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 11. 11. 2021 do 10,00 hod.

 

 

V Trenčíne, dňa 21. 10. 2021