Zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 2/2020

Zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 2/2020

Podmienky priameho nájmu č. 2/2020

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti priestoru (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energii, v celkovej výmere 3 m2.

 

 

2. Podmienky priameho nájmu:

a) Predmet nájmu bude prenajímaný ako priestor na umiestnenie 2 predajných automatov za účelom predaja občerstvenia s ponukou širšieho sortimentu balených potravín a nápojov a 1 predajného automatu za účelom predaja kávy.

 

b) Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude najvyššia ponúknutá cena za predmet priameho nájmu.

 

c) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 05.10.2020 do 10,00 hod. Ponuku žiadame predložiť na podateľňu vyhlasovateľa (Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín), alebo poštou na adresu vyhlasovateľa, pričom rozhodujúcim bude deň doručenia.

 

d) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO fyzickej osoby – podnikateľa, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby a ponúknutú cenu za meter štvorcový na mesiac.

 

e)  Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade potreby hradí a vybavuje nájomca sám. Nájomca je rovnako zodpovedný za vybavenie všetkých potrebných povolení, predovšetkým v oblasti hygieny.

 

f) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 02/2020 NEOTVÁRAŤ“.

g) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční  po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

 

h) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

ch) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva,  prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Martinisková, č. tel.: 0918 91 88 32, e-mail: info@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

 

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

 

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

k) V prípade, ak cenové ponuky doručí viac ako 1 záujemca, ktorý bude spĺňať podmienky nájmu, bude výber nájomcu pokračovať prostredníctvom elektronickej aukcie (systém ProeBiz).

 

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

 

 

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

 

 

5. Výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 100 € za meter štvorcový. Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

 

V Trenčíne dňa  17.09.2020                                                                    

 

 

                                                                                                    Mgr. Peter Martinisko     

                                                                                                              riaditeľ

Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 02/2020

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3 formou priameho nájmu.

 

 1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti priestoru (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energie, v celkovej výmere 3 m2.

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:

   - internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja: www.tsk.sk,

   - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk

   - úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

   - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín

  

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 05.10.2020 do 10,00 hod.

 

 

V Trenčíne dňa  17.09.2020