Zverejnenie zámeru verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020

Zverejnenie zámeru verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 1/2020

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46  v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:

- prenájom časti pozemku  (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466,  parc. č. 1186/1  v celkovej výmere 3 m2. Viď príloha č. 1.

 

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Veronika Martinisková

Tel. 0901 918 832

e-mail: veronika.martiniskova@muzeumtn.sk

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov, a to od 01.04.2020 do 31.03.2025. Predmet nájmu bude využívaný od 01.04. do 31.10. v kalendárnom roku počas doby účinnosti zmluvy.

 

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je umiestnenie predajného stánku za účelom predaja suvenírov.

 

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívaniaschopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať reverzibilný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

 

6. Výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 100 € / 1 m2 mesačne. Energie sú zahrnuté v cene nájmu. Nájomné a energie budú platené iba počas doby využívania predmetu nájmu, t.j. v mesiacoch apríl až október.

 

7. Návrh nájomnej zmluvy je prílohou č. 2 tejto obchodnej verejnej súťaže.

Návrh bude doplnený na základe informácií od víťaza súťaže.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

 

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru za 1 m2 / mesiac,

e) zakreslenie návrhu riešenia priestoru,

f) čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení (jediná modifikácia zmluvy bude možná ohľadom špecifikácie zmluvnej strany – nájomcu).

 

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

 

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajského pamiatkového úradu Trenčín si hradí a vybavuje nájomca sám.

 

V predmete nájmu je možné vykonať obhliadku v prítomnosti kontaktnej osoby vyhlasovateľa v termíne, dohodnutom s touto kontaktnou osobou.

 

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne vyhlasovateľa v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č.1/2020 – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 09.03.2020 do 24.03.2020 alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa s horeuvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a zároveň súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 25.03.2020. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzatvorená s jediným predkladateľom ponuky.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme časti priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke vyhlasovateľa, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

 

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza  súťaže.

 

Detailné podmienky umiestnenia predajného stánku sú upravené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou  č. 2 tejto súťaže.

 

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom časti pozemku.

 

 

Sumár základných termínov

 

Vyhlásenie súťaže:                                                                       09.03.2020

Termín dodania súťažných podkladov:                                        24.03.2020

Termín otvárania obálok:                                                             25.03.2020

 

 

V Trenčíne, dňa 31.01.2020