Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 1/2020

Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 1/2020

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 1/2020

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 1/2020 bol zverejnený: dňa 17.09.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 18.09.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  a v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č. 38/XXVIII.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 05.10.2020 do 10,00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 06.10.2020 o 14,30 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Veronika Martinisková. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil 1 záujemca.

Záujemca č. 1

Dňa 29.09.2020 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne na podateľňu doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
  2. IČO: 35892641
  3. Zastúpenie: Ing. Filip Križko
  4. Navrhnutá cena za nájom: 100 eur/2 m2/mesiac

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky priameho nájmu č. 1/2020.

 

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 

           1. RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská 9, 841 05 Bratislava

 

 

V Trenčíne, 06.10.2020

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:        Mgr. Veronika Martinisková                              ....................................

Členovia:          Ing. Jaroslav Šimno                                             ....................................

                        Mgr. Patrik Kucej                                               .....................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     ..................................