Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 2/2020

Zverejnenie zápisnice priameho nájmu č. 2/2020

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2020

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 2/2020 bol zverejnený: dňa 17.09.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 18.09.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č. 38/XXVIII.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 05.10.2020 do 10,00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 06.10.2020 o 14,45 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvyššej ponúknutej ceny za predmet priameho nájmu na:

- prenájom časti priestoru (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energii, v celkovej výmere 3 m2.

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Veronika Martinisková. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásili 2 záujemcovia.

Záujemca č. 1

Dňa 02.10.2020 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: DAVITAL, s.r.o., Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica
  2. IČO: 31 613 888
  3. Zastúpenie: Ing. Dalibor Pecho, konateľ
  4. Navrhnutá cena za nájom: 102 eur /m2/mesiac

 

Záujemca č. 2

Dňa 05.10.2020 o 8,00 hod. bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
  2. IČO: 45 851 221
  3. Zastúpenie: Ing. Miroslav Korček, konateľ
  4. Navrhnutá cena za nájom: 101 eur/m2/mesiac

 

 

Všetci záujemcovia splnili požadované podmienky priameho nájmu č. 2/2020. Záujemcovia preto postupujú do elektronickej aukcie.

 

 

V Trenčíne, 06.10.2020

 

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov priameho nájmu č. 2/2020:

Predseda:        Mgr. Veronika Martinisková                              ....................................

Členovia:        Ing. Jaroslav Šimno                                             ....................................

                        Mgr. Patrik Kucej                                               .....................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne     ..................................