Zverejnenie zápisnice z otvárania obálok priameho nájmu č. 01/2023.

Zverejnenie zápisnice z otvárania obálok priameho nájmu č. 01/2023.

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 01/2023

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 01/2023 bol zverejnený: dňa 31.10.2023 na internetovej stránke vyhlasovateľa, od 02.11.2023 do 23.11 2023 na oznamovacej tabuli vyhlasovateľa, dňa 31.10.2023 na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 31.10.2023 do 23.11.2023 na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnom týždenníku ,, MY TRENČÍN“ zo dňa 7. 11. 2023 č. 174.

Ukončenie predkladania ponúk: 23. 11. 2023 do 10,00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 24. 11. 2023 o 08,00 h.

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

- prenájom časti nebytového priestoru (podkrovie tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/29, list vlastníctva č. 1466 v celkovej výmere 2 m2.

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Drahomíra Salihbegović. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil 1 záujemca.

Záujemca č. 1

Dňa 20. 11. 2023 o 10,40 h bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne na podateľňu doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

1. Identifikačné údaje uchádzača: Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

2. IČO: 35954612

3. Zastúpenie: Ing. Silvester Gál, na základe plnej moci

4. Navrhnutá cena za nájom: 400,- € / 2 m2 / mesiac bez DPH

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky priameho nájmu č. 1/2023.

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

1. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

V Trenčíne, 24. 11. 2023

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda: Mgr. Drahomíra Salihbegović ....................................

Členovia: Ing. Igor Gallo ....................................

Ing. Sebastián Smolka .....................................

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne ..................................