Dotýkané predmety

Počas týchto zvláštnych dní máme aj my, konzervátori a reštaurátori, čas sa vzdelávať a uplatňovať svoju zvedavosť. Každý odbor si vyžaduje neustále vzdelávanie sa a konzervátorstvo a reštaurátorstvo nie je výnimkou. Doba technológií a pojmov ide stále dopredu a seminármi alebo čítaním sa obohacujeme o vedomosti. Pri čítaní som sa tak stretla s pojmom "dotýkané předměty" v publikácii Čištění kovů.

Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť? Ide o špecifický termín pre skupinu zbierkových predmetov, ktoré sa viažu k určitým osobnostiam alebo udalosti, a tým sú autentické. Ide prevažne o pozostalosti významných osobností alebo náboženské artefakty.

Problém nastáva, či takéto zbierkové predmety máme čistiť, konzervovať alebo reštaurovať. Počas konzervátorsko-reštaurátorskej praxe sa snažíme držať etického kódexu, ktorý je na druhej strane zároveň záväzným dokumentom. Premýšľanie o etike na ochranu zbierkových predmetov v nás vyvoláva základnú otázku: „Robím správnu vec?“ Chápeme to ale tak, že túto autentickosť vždy posudzuje individuálne aj v nadväznosti na ďalšiu konzerváciu (teda na ich stabilizáciu). Muzeálna konzervácia sa usiluje o uchovanie múzejných zbierkových predmetov v stabilnom stave a o ich kvalitnejšiu interpretáciu, pre zachovanie maximálnej autenticity. Ideálom je dosiahnutie tzv. „stavu zmrazeného rozpadu“.

Z toho nám vychádza, že pokiaľ ide o autentické poškodenie, tak by malo byť zachované. Ako príklad si uvedieme archeologické meče. Pri ich ukladaní do hrobu boli zámerne ohýbané. Počas konzervácie nie je vhodné tieto meče narovnávať. To isté platí aj pri zbraniach vojakov v novodobej histórii. Tiež ich zaraďujeme do pietnych artefaktov a mali by byť zachované v nezmenenej podobe. Ale tu nastáva etická otázka: Nepripustíme aspoň stabilizáciu povrchu antikoróznym prípravkom, aby sme spomalili korózne deje? 

Ako vidíme, je to vždy diskusia medzi konzervačnými požiadavkami z hľadiska spomalenia degradačných procesov a etickým pohľadom, ktorý súvisí zo zachovaním výpovednej hodnoty zbierkového predmetu. 

Literatúra: 

https://www.cz-museums.cz/web/amg/zakladni-dokumenty-amg/dokument-o-profesi-konzervatora-restauratora.

V&A Victoria and Albert Museum Conservation Department Background to the Ethics Checklist (2004) http://intranet.int.vam.ac.uk/

JOSEF, J. a kol. 2016. Čištění kovů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. 20 s. , ISBN 978-80-87896-37-2  

Autor článku: Mgr. Viktória Dundová, konzervátor

Ilustračná fotografia: https://mybystrica.sme.sk/c/20439962/ohnuty-mec-z-hrobu-je-dodnes-zahaleny-tajomstvom-foto.html 

dotykane predmety