Knižná zbierka trenčianskeho župana, baróna Júliusa Szalavszkého

Knižná zbierka trenčianskeho župana, baróna Júliusa Szalavszkého (13.4.1846 – 7.3.1936)

13. apríla 2021 sme si pripomenuli 175. výročie narodenia predposledného trenčianskeho župana v rámci Rakúsko-Uhorska,  baróna Júliusa Szalavszkého. J. Szalavszky bol advokát a politik, ktorý sa verejne angažoval v oblasti župnej správy. V roku 1887 pôsobil ako župan Nitrianskej stolice, od roku 1893 župan Bratislavskej stolice a v rokoch 1892 – 1899 a 1910 – 1917 vykonával funkciu hlavného župana Trenčianskej stolice. V roku 1917  sa vzdal funkcie župana a zároveň v tom istom roku bol vládou menovaný na základe svojich zásluh barónom. Bol majiteľom mnohých vyznamenaní, napríklad v roku 1892 bol vyznamenaný malým krížom Radu sv. Štefana. Zaslúžil sa o založenie Muzeálnej spoločnosti župy Trenčianskej v roku 1911 a stal sa jej predsedom. Zároveň bol čestným členom Vlastivednej spoločnosti doktora Karola Brančíka a priaznivcom múzea. Keď 18. decembra 1912 vznikol v Trenčíne župný spolok uhorského kráľovského Červeného kríža, stal sa jeho predsedom. Po vzniku Československej republiky sa vzdal predsedníctva a finančný zostatok spolku odovzdal do úschovy mesta Trenčína s tým, aby boli peniaze použité na podporu vojnových invalidov, vdov a sirôt. Zaslúžil sa aj o založenie cukrovaru v Trenčianskej Teplej.

Július Szalavszky si vyslúžil medzi obyvateľmi Trenčína popularitu, čo dokazuje aj skutočnosť, že keď mal v roku 1898 v Budapešti súboj s opozičným poslancom na pištole, pri ktorom bol ťažko ranený, telegram do nemocnice mu poslalo viac ako 200 Trenčanov. Súboj ho však stál miesto župana,  nahradil ho Gejza Ostrolúcky.

Július Szalavszky bol vlastníkom zaujímavej knižnej zbierky, ktorej časť v počte 130 exemplárov je súčasťou historického fondu knižnice Trenčianskeho múzea. Knihy sú prevažne v maďarčine a nemčine a pochádzajú z 19. storočia. Keďže Szalavszky pôsobil ako advokát, v rokoch 1872 – 1884 mal vlastnú advokátsku kanceláriu, kde jeho klientmi boli predovšetkým šľachtické a veľkostatkárske rodiny, veľká časť jeho osobnej knižnice bola venovaná uhorskému právu. Nachádzajú sa v nej zbierky zákonov, uznesenia porotných súdov, zákonné články krajinských snemov z rokov 1874 – 1892, učebnice práva, okrem toho je obsahovo zastúpená politika a história, napríklad dejiny francúzskej revolúcie, vydané v rozpätí rokov 1875-1878 od škótskeho  filozofa a historika Thomasa Carlyla. Nájdeme však aj zobrané spisy nemeckého básnika  a prozaika Heinricha Heineho, životopisy maďarských štátnikov a spisovateľov od literárneho kritika Ferenca Toldyho alebo úvahy o slobode, ktorých autorom bol britský filozof a ekonóm John Stuart Mille.

Skutočnosť, že Szalavszky bol významnou osobnosťou a rešpektovanou autoritou, dokladajú tri veľké pamätné albumy, ktoré sú súčasťou fondu knižnice. Najvzácnejší pre nás je album s dátumom 12. apríla 1916, ktorý bol trenčianskemu hlavnému županovi venovaný pri príležitosti jeho 70. narodenín a obsahuje podpisy a gratulácie od predstaviteľov župy a významných mešťanov mesta Trenčín. Keď album otvoríme, defilujú pred nami mená zo známych rodov Trenčianskej župy ako Miticzky, Reviczky, Borciczky či  Motesiczky. Druhý pamätný album bol vydaný pri príležitosti vyhlásenia Júliusa Szalavszkého za čestného občana Bánoviec nad Bebravou a posledný album predstavuje pamätný spis obcí Galantského okresu na pamiatku odchodu Júliusa Szalavszkého z funkcie hlavného bratislavského župana.

J. Szalavszky zomrel 7.3.1936 vo veku 90 rokov a je pochovaný na cintoríne v Adamovských Kochanovciach.

Regionálne noviny Trenčan uverejnili na svojich stránkach 14.3.1936 nekrológ za Júliusom Szalavszkym, v ktorom vyzdvihli jeho zásluhy pre rozvoj Trenčianskej župy. Nechajme teraz prehovoriť slová z nekrológu : „Vždy sme zatracovali jeho liberalizmus, ale napríklad bez neho prevrat by nebol  našiel tých 180 nových škôl, ktoré ministerstvo pod jeho tlakom v bývalej Trenčianskej vystavilo, bez neho by administratíva župy Nitrianskej a Trenčianskej nebola bývala tou vzornou inštitúciou, ktorá dala najlepších úradníkov i terajšiemu krajinskému úradu a bez neho nebol by mal úbohý horno-trenčiansky ľud ani osiva, ani poriadneho dobytka. Maďarčil strašne, to je pravda, ale sociálne a hospodársky  vykonal za ľud viac, ako všetci jeho predchodcovia na županskom stolci“.

 

Text: Alica Krištofová, Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Ukážky pamätných albumov venovaných županovi Juliusovi Szalavszkému

Trenčiansky župan, barón Július Szalavszky (1846-1936)

Zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Foto: Danka Krajčová