Poklad lužickej šľachtičnej z Karpát. Nález bronzového depotu z mladšej doby bronzovej na Považí

Na jeseň 2021 sa tímu pod vedením nášho archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD. podarilo na zatiaľ utajenej lokalite na Považí nájsť a odborným spôsobom vyzdvihnúť hromadný nález („poklad“) bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej. Pred viac ako 3000 rokmi boli predmety (krásna štítová spona, dva nákrčníky, dva náramky, viacdielna čelenka, ako aj ďalšie bronzové predmety) vlastníctvom príslušníčky spoločenskej elity. Poklad bol odborne vyzdvihnutý v bloku zeminy a jeho finálne rozoberanie bolo realizované už v priestoroch múzea. Samozrejme, súčasťou záchrany bolo riadne dokumentovanie nálezovej situácie priamo v teréne, ako aj spolupráca s moravskými kolegami na odbornej konzervácii.
Záchrana pokladu je unikátnym výsledkom spolupráce medzi Trenčianskym múzeom (odborná inštitúcia), Pamiatkovým úradom SR (relevantný štátny orgán – „decision-maker“) a občianskym združením Hradiská (angažovaní dobrovoľníci). Zároveň je naším príspevkom do neutíchajúcej diskusie o možnostiach, formách a limitoch spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Aj múzejníci musia raz za čas vyjsť zo svojej komfortnej zóny. O čiastkových výsledkoch záchrany nálezu sme sa preto rozhodli referovať priamo na stránkach českého časopisu, venovaného otázke vyhľadávania predmetov pomocou detektoru kovov. Aj týmto netradičným spôsobom chceme poukázať na rozdielnosť prístupov, kritériom ktorých je najmä zákonnosť a spolupráca. Bohužiaľ, v dominantnej väčšine prípadov sa stáva, že v rámci vykrádania archeologických lokalít sa nelegálne objavený nález stane súčasťou súkromnej zbierky a nezriedka je vystavený u nálezcu doma na poličke, čím pre naše spoločné dejiny stráca na hodnote.
V našom prípade bol poklad odborne vyzdvihnutý a dokumentovaný, čím nedošlo k strate nálezových okolností, ktoré sú pre archeológa ako zdroj informácií významnejšie než nález samotný. Poklad bude odborne vyhodnotený a publikovaný a svoje miesto si nájde vo verejnej múzejnej zbierke.
Sme si vedomí našej zodpovednosti za kvalitu verejnej diskusie. Výnimkou nie je ani tak špecifická (a pre niekoho kontroverzná) téma, akou je spolupráca profesionálov a dobrovoľníkov v oblasti záchrany archeologických nálezov. Za základné premisy spolupráce považujeme najmä rešpektovanie pozícií a postojov všetkých aktérov a striktné dodržiavanie pravidiel všetkými zúčastnenými bez výnimky. Či sa nám to podarilo, zvážte po prečítaní článku sami. Nájdete ho na tomto linku: https://lnk.sk/pp02
 
Ako a prečo sa poklad do zeme pred 3000 rokmi dostal, a najmä prečo nebol vyzdvihnutý, sa už asi nedozvieme. Tu ponechávame priestor nielen pre vedecké interpretácie, ale aj vašu fantáziu. Po jeho odbornom spracovaní a konzervácii poklad vystavíme u nás v múzeu, kde mu bude patriť čestné miesto.
text:  JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., právnik a archeológ Trenčianske múzeum v Trenčíne