Reštaurovanie cechovej prikrývky a zakladacej listiny trenčianskej synagógy

Trenčianske múzeum v Trenčíne vďaka štedrej finančnej pomoci Fondu na podporu umenia (ďalej len FPU) reštaurovalo v sume 5250,- € cechovú prikrývku a v sume 2506,- € zakladaciu listinu trenčianskej synagógy. FPU podporil projekt v celkovej hodnote 4 000,- €.  

Zbierkový predmet, tzv. smútočné súkenné prikrývadlo mlynárskeho cechu z obce Lubina, je datovaný do roku 1873, čo potvrdzujú vyšité nápisy na prikrývke - „Roku pane dokonano jest 1873“.

  cechová prikrývka stav  pred reštaurovaním   cechová prikrývka stav  pred reštaurovaním   cechová prikrývka stav  pred reštaurovaním

    cechová prikrývka - stav pred reštaurovaním

Prikrývadlo mlynárskeho cechu v Lubine pravdepodobne slúžilo na prekrytie truhly zomrelého príslušníka cechu. Cechová prikrývka predstavuje ojedinelý príklad obradovej textílie smútočného charakteru. Na našom území sa zachovalo pomerne málo textílií tohto druhu, pretože sa väčšinou pochovávali so zomrelými. Môžeme sa domnievať, že okrem smútočnej prikrývky si mlynársky cech nechal zhotoviť aj cechovú zástavu. Na zástavách sa zvykli uvádzať aj mená členov cechov, najmä cechmajstrov, boli na nich zobrazené cechové atribúty, erby a datovanie. V prípade úmrtia člena cechu sa používali smútočné cechové zástavy(prikrývky) vyhotovené z tmavého súkna alebo zamatu, zdobené po obvode mohutnými strapcami. Ich ústredným motívom bol najčastejšie štylizovaný kríž alebo krucifix spolu s cechovými znakmi a erbmi alebo citátmi z biblie, ktoré boli vyšívané alebo maľované. Na našom prikrývadle sú vyšité viaceré nápisy: „Ja jsem wzkriseni ziwot kto weri wemne byt pak umrel ziw bude. Poctiwi cech minarni...“. „Zjeweni J(Jana) K (kapitola) 14, w (Vers) 13“; „ Blahoslaweni jsu od teto(?) chwile mrtwi kteriz panu umiraji.“

Cieľom reštaurovania bolo spevnenie a stabilizácia materiálu a prinavrátenie jeho pôvodného estetického a výtvarného výzoru. Po reštaurovaní bude možné zbierkový predmet inštalačne využívať a poskytnúť na bádateľské účely.

cechová prikrývka stav po reštaurovaní    cechová prikrývka stav po reštaurovaní

 

                cechová prikrývka - stav po reštaurovaní

 

Druhý zbierkový predmet je zakladacia listina trenčianskej synagógy z roku 1913.

Zámerom projektu FPU, podobne ako v prípade predchádzajúceho predmetu, je záchrana zbierkového predmetu – v tomto prípade zakladacej listiny trenčianskej synagógy z fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Tento mimoriadne vzácny predmet dopĺňa podklady k židovskej kultúre a dejinám mesta Trenčín. Cieľom projektu je zachovať autenticitu zbierky, spomaliť degradáciu materiálu a zlepšiť vizuálnu stránku predmetu. Zbierkový predmet bude pre laickú i odbornú verejnosť krátkodobo sprístupnený v rámci výstavnej a expozičnej činnosti múzea. Vzhľadom k „pamäti“ materiálu tzv. pergamenu je reštaurátorkou doporučené predmet sprístupňovať iba vo výnimočných prípadoch a to na krátku dobu. Boli uskutočnené kvalitné skeny, ktoré do budúcna poslúžia na vyhotovenie hodnovernej kópie. Vzhľadom k tomu, že nebolo možné bez silného znehodnotenia listinu rozvinúť, je jej obsah po reštaurovaní konečne prístupný k ďalšiemu bádaniu.      

Listinu pôvodne vložili do skleného púzdra, ktoré bolo už počas jej objavu poškodené. Obsahom časovej schránky boli i noviny Vágvölgyi lapTrencséni lapok z 21.9.1913. 23.9.1913 bola listina slávnostne vložená do oltárnej časti modlitebne, čomu nasvedčujú historické zmienky. Nová synagóga nahradila staršiu modlitebňu, ktorá kapacitne už nespĺňala podmienky pre narastajúcu židovskú komunitu. Synagógu v Trenčíne navrhol a realizoval trenčiansky rodák Richard Scheibner, ktorý pôsobil ako projektant berlínskeho ateliéru a jeho kolega Hugo Pál. V svojej dobe sa jednalo o dielo vychádzajúce z raných modernistických trendov.

zakladacia listina trenčianskej synagógy stav pred reštaurovaním    zakladacia listina trenčianskej synagógy po zreštaurovaní

zakladacia listina trenčianskej synagógy - stav pred reštaurovaním

  zakladacia listina trenčianskej synagógy stav počas reštaurovania

Z procesu reštaurovania zakladacej listiny synagógy

 

Listina bola nájdená pri stavebných prácach v trenčianskej synagóge pod oltárom/archou. Objavili ju pracovníci n. p. Pamiatkostav Žilina. Trenčianske múzeum v Trenčíne ju v roku 1980  prijalo do svojich zbierok.

  zakladacia listina trenčianskej synagógy po zreštaurovaní zakladacia listina trenčianskej synagógy po zreštaurovaní

 zakladacia listina trenčianskej synagógy - stav po reštaurovaní

   

V súčasnosti múzeum komunikuje so zástupcami Židovskej náboženskej obce (ŽNO) mesta Trenčín a realizátormi novej expozície, ktorá by sa mala realizovať v priestoroch zrekonštruovanej trenčianskej synagógy. Zo strany ŽNO je veľký záujem o prezentáciu zakladacej listiny synagógy. Preto do budúcna možno počítať s tým, že sa minimálne jej kópia stane súčasťou krátkodobej výstavnej činnosti v objekte trenčianskej synagógy.

 

Reštaurované zbierkové predmety sú významným historickými artefaktmi, patriacimi k ucelenému zbierkovému súboru historickému fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Tvoria súčasť kultúrneho dedičstva spoločnosti a sú významným zdrojom poznávania našich dejín.

 

Text zostavili: V. Pinďák a A. Blonská