Reštaurovanie vzácnych tlačí

Hodnota zreštaurovaných renesančných tlačí je výnimočná, patria medzi skvosty knižného umenia. Najstaršia zreštaurovaná tlač pochádza z roku 1538.

 

V rámci projektu reštaurovania vzácnych tlačí s finančnou podporou Fondu na podporu umenia sa podarilo  Trenčianskemu múzeu v Trenčíne zachrániť ďalšie štyri tlače, ktoré pochádzajú z historického fondu knižnice Trenčianskeho múzea. Všetky štyri tlače boli vyhlásené Ministerstvom kultúry SR za  historické knižničné dokumenty a zapísané do zoznamu Ústrednej evidencie Historických knižničných dokumentov a fondov Slovenskej republiky. Projekt reštaurovania starých tlačí podporil Fond na podporu umenia sumou 2900 eur. 

Zreštaurované tlače sú súčasťou vzácnej zbierky tlačí 16. a 17. storočia, ktorej jednotlivé tituly boli vydávané v tých najlepších kníhtlačiarskych dielňach a ktorých autori boli významní humanistickí vzdelanci. Tvoria pevnú súčasť kultúrneho dedičstva spoločnosti a sú významným zdrojom poznávania našich dejín.

Prvou knihou je najstaršia tlač Trenčianskeho múzea – postinkunábula z roku 1538 Homeri Poetae clarissimi Odyssea. Jedná sa o preklad Homéróvej Odysey od filológa Andreasa Diva, ktorý je známy prekladmi diel gréckych klasikov a latinskými prekladmi Homéra. Knižka bola vydaná v Lyone u Jacquesa Giunta, člena slávnej talianskej rodiny typografov, pochádzajúcich pôvodne z Florencie. Do knihy je tiež zaradený preklad Homérovej paródie Batrachomyomachia ( vo voľnom preklade „ žabomyšie vojny“ ) talianskym humanistom a typografom Aldom Manuziom.

      postinkunábula z roku 1538 Homeri Poetae clarissimi Odyssea

Druhým titulom je domáca postila nemeckého teológa Martina Luthera ( 1483 – 1546 ) Hauszpostilla z roku 1610, ktorá napriek neúplnosti patrí k najvzácnejším tlačiam historického knižničného fondu Trenčianskeho múzea. Jedná sa o zbierku kázní a náboženských výkladov, členenú podľa liturgických potrieb cirkevného roku na letnú a zimnú časť.

                                 Martin Luther, Hauszpostilla, r. 1610

Treťou zreštaurovanou tlačou je významné dielo vzdelaného holandského profesora, historika a spisovateľa Lamberta Hortensia ( 1500 – 1574 ) Enarrationes in sex priores libros Aeneidos Vergilianae ( Príbehy v šiestich knihách Vergiliovej Aeneidy ), vydané v roku 1559 v dielni bazilejských kníhtlačiarov Heinricha Petriho a Johann Oporina, ktorí patrili medzi najvýznamnejších bazilejských tlačiarov 16. storočia. Publius Vergilius Maro bol rímskym básnikom tzv. zlatého veku latinskej literatúry a jeho dielo Aeneis sa stalo rímskym národným eposom.

Lamberta Hortensia, Enarrationes in sex priores librosAeneidos Vergilianae

Štvrtou tlačou, ktorá podstúpila reštaurátorský zásah, je vynikajúce právnické dielo nemeckého filozofa a právnika Johanna Thomasa Freya Neuwe Practica Iuris und Formulen, vydané v roku 1574 v Bazileji. Kniha čerpá z myšlienok a učenia Ulricha Zasia ( Zasius, 1461 – 1535 ), jedného z najdôležitejších právnikov a humanistov, ktorý udržiaval čulú korešpondenciu s poprednými humanistami 16. storočia, predovšetkým s Erazmom Rotterdamským.

    Johanna Thomasa Freya Neuwe Practica Iuris und Formulen, r.1574

Zreštaurované tlače budú k dispozícii bádateľom na vedecké a študijné účely alebo na výstavné a prezentačné účely v rámci podujatí konaných v Trenčianskom múzeu.

 

Text: Alica Krištofová, Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne