Z dejín kláštora Skalka nad Váhom (prednáška)

Z dejín kláštora Skalka nad Váhom (prednáška)

Termín: od 22.2.2017, 16:30 do 22.2.2017 prednáška

Trenčianske múzeum v Trenčíne vás pozýva na prednášku Prof.ThDr. Viliama Judáka,PhD., venovanú histórii kláštora na Skalke pri Trenčíne. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Trenčianskeho hradu - kasáreň (3. poschodie) v stredu 22. februára o 16.30 hod.

V. Judák patrí k popredným cirkevným historikom na Slovensku.

Tematicky sa V. Judák Skalkou, sv. Andrejom-Svoradom, sv. Beňadikom a benediktínskym rádom zaoberá už niekoľko desiatok rokov. Prednáška sľubuje nielen fundované, ale tiež pútavou formou prezentované dejiny kláštora Skalky nad Váhom.

Prof.ThDr. Viliama Judáka,PhD.

Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre.

Od roku 1991 do roku 2005 pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).

1. júla 1993 bol menovaný za docenta RKCMBF UK v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V čase od 1. júla 1996 do 1. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín RKCMBF UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia.

V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo funkcii dekana RKCMF UK v Bratislave.

Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií.

Miesto konania

Trenčiansky hrad - Kasáreň

Zabezpečuje

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne