OZNÁMENIE o výsledku výberového konania

O Z N Á M E N I E 

 

 V súlade s § 5, ods. 6  zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

Výberová komisia Trenčianskeho múzea v Trenčíne zverejňuje 

výsledok výberového konania na vedúcu funkciu  

 

 vedúci oddelenia základných odborných činností  

Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

 

 

prvý v poradí sa umiestnil:             PhDr. Richard Benech 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mgr. Renáta Berová