Voľné pracovné miesto: "EVIDENCIA MAJETKU, ÚČTOVNÍK"

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

EVIDENCIA MAJETKU, ÚČTOVNÍK

 

 

Pracovisko: Jilemnického 532/2, Trenčín

Počet pracovných miest: 1

Nástup: 01.08.2024,  na dobu určitú, 100% úväzok

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Ukončené úplne stredoškolské vzdelanie
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Samostatnosť
 • Administratívne schopnosti
 • Pokročilá úroveň práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet)
 • Znalosť právnych noriem v znení neskorších predpisov:

      - zákon č. 431/2002 Z.z  o účtovníctve,

      - opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej

        účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie...

      - zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

       - zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

       - zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici

       - zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

       - zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

       - metodické usmernenie MFSR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004
            a vysvetlivky ek. klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

 • Flexibilita a chuť učiť sa
 • Odolnosť voči stresu
 • Prax v odbore vítaná

 

 Charakteristika činnosti:

 • vedenie evidencie majetku organizácie vo všetkých objektoch Trenčianskeho múzea v PC programe ISPIN
 • vykonávanie mesačných, polročných a koncoročných uzávierok majetku
 • kontrolovanie a odsúhlasovanie faktúr zakúpeného majetku (účtovne a dokladovo)
 • zaraďovanie nadobudnutého majetku do príslušných skupín (hmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, operatívno-technická evidencia podľa druhov a výšky obstarávacích cien)
 • vyraďovanie majetku z účtovného stavu po schválení škodovou komisiou
 • vypracovanie podkladov pre inventarizačné komisie
 • vykonávanie presunov majetku v programe ISPIN
 • distribúcia a evidencia pohybu, revízie a kontroly propagačného materiálu (ručná evidencia)
 • zúčtovanie pokladní a vykonávanie koncoročných inventúr fyzických stavov propagačných materiálov vo všetkých objektoch TM
 • vykonávanie koncoročných uzávierok účtovných stavov propagačných materiálov a vstupeniek
 • komplexné zabezpečovanie účtovníctva sociálneho fondu
 • vyhotovovanie koncoročných inventárnych hárkov, súpisov a tabuliek a miestnych zoznamov pre všetky objekty TM
 • vedenie evidencie došlých faktúr v programe ISPIN spolu s vystavením krycieho listu
 • sledovanie dodržiavania schválených limitov služobných mobilných telefónov
 • vedenie evidencie ochranných osobných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov
 • zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • styk s bankou, bankové operácie

 

Základná mzda (brutto):

Výška funkčného patu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Nástupný plat min. vo výške 1300,- eur.

 

Benefity:

 • miesto výkonu práce v centre Trenčína
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí
 • firemné aktivity
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)
 • príspevok na rekreáciu

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte do odvolania ponuky:

E-mailom: personalne@muzeumtn.sk

Poštou: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín

 

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.